• Imprimeix

Comissió Farmacoterapèutica

La Comissió Farmacoterapèutica (CFT) de l’ICS neix l’any 2008 amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de la prescripció dels i les professionals. La Comissió és un espai participatiu que aplega professionals dels diferents nivells assistencials de l’ICS i professionals de l’Institut Català d’Oncologia. Aquesta Comissió es configura com l'òrgan assessor de la direcció en matèria de medicaments.

Metodologia

Objectius

 • Consensuar una guia farmacoterapèutica (GFT) de l’ICS, basada en l’avaluació de medicaments amb mètodes transparents i aplicats de manera homogènia, que tingui en compte tots els àmbits assistencials i que promogui la continuïtat entre ells.
 • Contribuir a la millora de la qualitat de la prescripció dels professionals de l’ICS.
 • Contribuir a millorar la formació continuada i a desenvolupar línies d’avaluació i de recerca aplicada en matèria de terapèutica amb medicaments.

 

Funcions

 • Assessorar i donar suport institucional a la presa de decisions sobre medicaments.
 • Seleccionar medicaments i establir estratègies terapèutiques que es concretin en l’elaboració, actualització i la difusió de la GFT de l’ICS.
 • Impulsar l’avaluació de nous medicaments.
 • Propiciar actuacions que potenciïn la seguretat en l’ús dels medicaments.
 • Impulsar la formació continuada en matèria de medicaments.
 • Consensuar i revisar periòdicament els indicadors de prescripció emprats en l’ICS.
 • Fer el seguiment del consum de medicaments, identificar àrees de millora i avaluar l’impacte de les accions instaurades.

 

Organització

La Comissió s’organitza en diferents nivells:

 • Comissió plenari. El plenari està format per la totalitat dels seus components i es reuneix cinc vegades a l’any. Els acords de la CFT els pren el seu plenari.
 • Comissió permanent. La Comissió permanent és un grup més reduït de la CFT encarregat de definir les estratègies i de distribuir les tasques dins de la Comissió. La Comissió permanent es reuneix una vegada al mes.
 • Subcomissions i grups de treball. Per tal de desenvolupar les tasques que té assignades, la CFT pot constituir el nombre de grups de treball i subcomissions que consideri adequats.

 

Quan la Comissió ho consideri oportú, pot sol·licitar l’assessorament de professionals experts en una àrea determinada.

 

Compromís de confidencialitat

Tots els integrants de la CFT garanteixen el caràcter confidencial de tota la informació a la qual tinguin accés i de les deliberacions que es portin a terme.

 

Declaració de conflictes d’interès

Els membres de la CFT han de fer una declaració de conflicte d’interessos relativa als 3 anys previs. 

Guies farmacoterapèutiques

Les guies farmacoterapèutiques són documents de consens, que neixen de l’esforç per oferir als facultatius una llista limitada de medicaments recomanats, que faciliten la presa de decisions en la pràctica clínica diària, cobrint el major percentatge possible dels problemes que es presenten habitualment en la consulta.

 

Guia farmacoterapèutica de l’ICS

La Guia farmacoterapèutica (GFT) de l'ICS conté una relació limitada de medicaments recomanats per a la prescripció en l’àmbit de l’ICS. La selecció de medicaments es realitza en funció d'uns criteris prèviament establerts (eficàcia, seguretat, conveniència i cost) i amb la participació de professionals.

Aquesta Guia pretén oferir els fàrmacs amb millor evidència científica, dotar les institucions d’una eina que limiti la variabilitat de la pràctica clínica i garantir la continuïtat assistencial entre els diferents àmbits assistencials.

A més de oferir una selecció de medicaments, aquest guia també proporciona informació d’interès per a la prescripció de medicaments.

Les sol·licituds de modificació de la GFT s’hauran de notificar a la secretaria de la Comissió farmacoterapèutica a través de l’imprès normalitzat.

Formulari per a la sol·licitud de la inclusió de nous medicaments a la Guia Farmacoterapèutica de l'ICS

 

Guia farmacoterapèutica de l’ICS per als centres penitenciaris

Amb motiu de la integració, a l’octubre de 2014, de la salut penitenciària a l’Institut Català de la Salut, es va començar a treballar en la revisió de la guia farmacoterapèutica dels centres penitenciaris, adequant-la a les necessitats de la població penitenciària i adaptant-la a les línies estratègiques de l’ICS.

La Guia, a més, també disposa de diversos documents complementaris: sol·licituds d’inclusió de nous fàrmacs, sol·licituds de fàrmacs d’ús restringit amb informe, sol·licituds de tractaments d’hepatitis C i seguiment de tractaments d’hepatitis C.

Informes tècnics d'avaluació

Data d'actualització:  01.02.2018