prevencio

Promoció de la salut

S'entén per promoció de la salut el conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d'informació, comunicació i educació sanitàries (Llei 18/2009, de salut pública de Catalunya).

Són d’especial importància els consells als infants i l’adquisició d’hàbits saludables des de la infància. L’educació sanitària es fa a la comunitat i als centres, de forma individual i/o grupal, i és una part molt important del tractament.

Prevenció de la malaltia

La prevenció de la malaltia és qualsevol activitat de salut pública dirigida a reduir la càrrega de la mortalitat o la morbiditat deguda a una determinada malaltia en una població o subpoblació humana. Aquestes es duen a terme a diferents nivells de prevenció anomenats primari, secundari, terciari i quaternari.

Prevenció primària

La prevenció primària evita el desenvolupament de la malaltia. La majoria d'activitats de promoció de la salut són mesures preventives primàries.

Entre aquestes activitats, són les que es deriven del Programa d’activitats preventives de la salut a l’edat pediàtrica (infància amb salut), entre les quals hi ha la vacunació, el cribratge precoç neonatal o el seguiment del desenvolupament físic i psicomotor; o el Programa de promoció de la salut i prevenció de la malaltia a l’adult, entre les quals hi ha la prevenció de les malalties vasculars, la prevenció i detecció precoç del càncer, de les malalties infeccioses, o de signes o risc de patologia de salut mental.

Prevenció secundària

Les activitats de prevenció secundària es dirigeixen a la detecció precoç de malalties, augmentant així les oportunitats d'intervenció amb mesures de salut pública per tal de minimitzar l'impacte de la malaltia sobre el conjunt de la població i disminuir també la sobrecàrrega dels sistemes sanitaris. A banda, també afavoreixen un millor tractament i resolució dels casos individuals, es poden iniciar els tractaments en estadis asimptomàtics i evitar la progressió a una patologia més severa.

Són activitats preventives secundàries la cerca de contactes en el decurs de brots epidèmics o els anomenats cribratges. En aquest darrer cas, existeixen els programes de cribratge poblacionals adreçats a detectar precoçment malalties segons factors de risc o d’edat. En són exemples els de càncer de mama, de coll d’úter o de còlon i recte, el cribratge prenatal del primer trimestre, el de fenilfetonúria en el nadó, etc.

Prevenció terciària

La prevenció terciària redueix l'impacte negatiu d'una malaltia ja establerta, amb la qual cosa es restaura la funció de l’òrgan malalt i es redueixen les complicacions associades a aquestes malalties.

Prevenció quaternària

La prevenció quaternària és el conjunt d’activitats que intenta evitar, reduir i pal·liar el perjudici provocat per la intervenció mèdica, especialment les conseqüències de les intervencions innecessàries o excessives del sistema sanitari (desmedicalització de la societat, desprescripció innecessària, etc.).

Data d'actualització:  09.08.2016