• Imprimeix

Carrera professional

La carrera professional es va implantar al sistema retributiu de l’Institut Català de la Salut a través del I Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de data 29 d’octubre de 2002, i actualment és vigent en aplicació del II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’ICS de data 19 de juliol de 2006. Aquest sistema ja s’ha consolidat com una eina bàsica en la direcció de les persones de l’ICS, tant a escala de desenvolupament professional com d’organització.

La finalitat de la carrera professional és incentivar, a través del reconeixement de la progressió individual dels professionals, les accions de formació, docència, recerca i altres que aporten un valor afegit a l’organització i, com a conseqüència, representen una millora en la prestació de serveis, un desenvolupament satisfactori de l’activitat dels professionals (ja sigui mesurat per indicadors objectius o per l’avaluació de competències generals que es consideren claus per a l’ICS) i un constatable grau de compromís amb l’organització.

 

Característiques

  • És voluntària i ha de ser sol·licitada personalment per la persona interessada tant pel que fa al moment d’entrada com als possibles canvis a nivells superiors.
  • És individual, és un reconeixement a la trajectòria i, a la vegada, pretén incentivar el desenvolupament de cada professional.
  • S’estructura en quatre nivells que s’atorguen en funció del compliment d’una sèrie de requisits i de l’adquisició de diferents mèrits. Pel que fa als requisits, els fonamentals són el de tenir vincle estatutari, estar en servei actiu i disposar de suficient temps de serveis prestats en funció del nivell sol·licitat. I pel que fa als mèrits, la puntuació s’obté entre els diferents factors de carrera: formació, docència, recerca i activitat professional.
  • És retribuïda: cadascun dels quatre nivells té una retribució específica d’acord amb la categoria de cada professional.

Procediment

L’accés a la carrera i als canvis de nivell es regula a través de convocatòries anuals de les diferents campanyes, les quals es publiquen durant el darrer trimestre de cada any al Diari Oficial de la Generalitat. Les sol·licituds per accedir-hi es poden presentar quan s’obren els períodes d’accés definits en la convocatòria.

Data d'actualització:  11.08.2016