• Imprimeix

Formació i gestió del coneixement

La formació dels empleats i directius ha de contribuir al seu desenvolupament competencial, personal i professional. L’ICS potencia la formació per competències, la formació a mida i els equips de treball multidisciplinaris i proporciona eines per a l’aprenentatge continu, la innovació, la creativitat, els lideratges col·laboratius i el canvi de paradigma de l’aprenentatge, entre d’altres. Tot això, capitalitzant el potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

L'ICS disposa d'una xarxa de formació amb responsables a cada àmbit de gestió, gerències territorials (atenció hospitalària i atenció primària) i Centre Corporatiu que, dins el marc de les polítiques de recursos humans de l'organització, duen a terme la detecció, anàlisi i priorització de les necessitats formatives dels professionals de l'Institut i organitzen les activitats adreçades a donar-hi resposta.

 • Desenvolupar les competències professionals per dur a terme eficaçment les funcions pròpies del lloc de treball, contribuint així a l'assoliment dels objectius organitzatius i estratègics, i a la millora del servei públic.
 • Millorar les competències del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, amb vista a la mobilitat i a la promoció vertical i horitzontal, independentment de les tasques que desenvolupen.

Per assolir aquests objectius, es visualitzen les línies formatives següents:

 1. Formació d'acollida: formació necessària per a l'adaptació al nou lloc de treball.
 2. Formació estratègica: la formació necessària per desenvolupar nous projectes, nous serveis o la implantació de formació proposada per òrgans interdepartamentals.
 3. Formació d'actualització i aprofundiment: la formació necessària per a la millora en la prestació del servei.
 4. Formació bàsica: els continguts i la metodologia d'aquesta línia de formació s'ha d'orientar a l'adquisició de coneixements, habilitats i actituds, basada en l'interès de les persones i de l'organització a realitzar-la en matèries relacionades amb l'Administració i els serveis públics.

Línies estratègiques

 • Accessibilitat
 • Cronicitat
 • Urgències
 • Terciarisme
 • Recerca/ Innovació
 • Competències directives
 • Competències digitals
 • Qualitat i seguretat clínica
 • Seguretat i salut laboral
 • Habilitats i competències genèriques
 • Docència. Formació de caps d’estudi i de tutors
 • Ús racional dels fàrmacs
 • Acreditació de formadors interns

 

Desenvolupament directiu i de comandaments

 • Competències directives

 

Formació transversal

 • Competències digitals
 • Qualitat i seguretat clínica
 • Seguretat i salut laboral
 • Habilitats i competències genèriques
 • Docència. Formació de caps d’estudi i de tutors
 • Ús racional dels fàrmacs
 • Acreditació de formadors interns

L’Institut Català de la Salut, amb la voluntat de potenciar els processos d’aprenentatge dels seus professionals en entorns virtuals, posa a la seva disposició un Campus virtual amb els dissenys pedagògics i els mitjans didàctics més adequats per a les activitats formatives en aquest entorn. En aquesta plataforma, cada professional pot trobar els cursos en format virtual previstos al pla de formació de l’hospital o de la direcció d’atenció primària on treballa i els del Centre Corporatiu en què s’hagi matriculat. De forma progressiva, també disposarà de més recursos i enllaços d’interès relacionats amb l’aprenentatge virtual a l’apartat Recursos del Campus.

El Campus virtual de l’ICS, a més de fer activitats de formació continuada, també està al servei de les unitats docents per a la formació especialitzada de residents en ciències de la salut.

Informació relacionada

Data d'actualització:  11.08.2016