• Imprimeix

Gestió de l'acompliment

Avaluació de competències

L’avaluació de competències es desenvolupa dins el marc i els criteris que estableix el II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de 19 de juliol de 2006 i avalua diferents dimensions relacionades amb les competències professionals dels col·lectius de treballadors de l’Institut Català de la Salut inclosos dins l’àmbit d’aplicació del II Acord. Així  mateix, el Pacte de la Mesa sectorial de negociació de sanitat sobre regulació del sistema de selecció per al nomenament de personal estatutari temporal en l’àmbit de l’empresa pública ICS, de 29 de juliol de 2010, preveu l’avaluació de l’acompliment obligatori per a tots els sol·licitants de borsa de treball, que ja hagin acreditat serveis prestats a I'ICS. L'informe i la puntuació s'actualitzaran en funció dels serveis que presti I'aspirant inscrit a la borsa, i de la mitjana ponderada resultant (segons temps  treballat) entre els diferents informes. Aquesta mitjana correspondrà als darrers tres anys treballats.

L’avaluació de competències es du a terme a través de diferents qüestionaris d’avaluació que donen una puntuació a cada treballador, la qual es transforma en crèdits de carrera professional, o bé en punts aplicables al barem de selecció del personal temporal.

Informació relacionada

Direcció per objectius

El sistema de retribució variable de l’Institut Català de la Salut està vinculat a l’acompliment dels objectius fixats amb anterioritat i aquests han de ser assolits en un període màxim d’un any natural. La fixació d’objectius s’entén com un instrument de gestió, de motivació i d’incentivació que pretén la millora contínua envers l’organització i permet desenvolupar una cultura organitzativa orientada cap a la millora dels processos i dels resultats.

Els objectius fixats estan vinculats a la cultura de l'organització i als seus valors, de manera que s'incideix en aquells processos i resultats que premien activitats desitjades per l'Institut. El sistema pretén augmentar, així, el nivell de coresponsabilitat dels professionals amb la millora de l’organització.

Els objectius de l’ICS s’implementen “en cascada”. Partint dels objectius estratègics, la Direcció Gerència determina els objectius i els principis als quals hauran d’ajustar-se els diferents àmbits de gestió de l’organització. Un cop fixats els objectius estratègics, els directors d’hospital o d’atenció primària determinen els objectius aplicables a les unitats de serveis del seu àmbit d’aplicació.

La nostra direcció per objectius (DPO) integra objectius individuals i també grupals i requereix de l’explicitació dels objectius als professionals, de l’avaluació contínua del seu acompliment, i el professional, mitjançant el seu treball, ha de poder incidir-hi. Amb els objectius grupals es pretén posar de manifest l’efecte del treball en equip, així com fomentar-lo. 

Data d'actualització:  11.08.2016