• Imprimeix

Lideratge

El sistema sanitari català, amb el marc de referència del Pla de Salut, vol orientar-se cap a una organització centrada en la persona, on ciutadà, pacient i professional sanitari formen part d’un sistema que necessita d’un lideratge professionalitzat.

A l’Institut Català de la Salut apostem pel desenvolupament del lideratge dels nostres comandaments.

El Pla d’ordenació de recursos humans de l’ICS (PORH) fa esment que l'objectiu de la planificació en l'àmbit de la gestió de persones és poder disposar del nombre adequat de professionals, amb les competències necessàries per acomplir les seves funcions amb un òptim nivell de qualitat i productivitat.

Així mateix, dins de les sis línies d’actuació del PORH, la línia 3 estableix que cal definir i implementar un model de perfeccionament en la gestió i implantar sistemes d'avaluació del directiu i del comandament.

En coherència amb aquestes línies d’actuació, la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional, en coordinació amb les direccions assistencials corporatives, tenen en marxa dos projectes estratègics de desenvolupament del lideratge: un programa de perfeccionament i desenvolupament directiu per a directors d’atenció primària, i un programa d’avaluació i desenvolupament del rol de cap de servei i cap de secció hospitalaris.

Tots dos projectes mostren un diagnòstic o “foto” del nivell competencial de partida de tots els professionals inclosos, en relació amb el perfil d’excel·lència definit pel seu col·lectiu, seguit d’un feedback de retorn explicant les seves fortaleses i àrees de millora en relació amb el perfil, treballant un pla d’acció i millora ad hoc, en el qual es preveuen accions formatives, incorporació d’hàbits i nous comportaments, lectures, i altres recursos de desenvolupament.

Data d'actualització:  11.08.2016