• Imprimeix

Prevenció de riscos

L’Institut Català de la Salut estableix la política preventiva com a element bàsic del seu sistema de gestió de la prevenció, que ha de permetre que s’implanti una cultura preventiva dins dels seus centres i que s’incrementin, de manera progressiva, els nivells de benestar de les persones que hi treballen.

Política preventiva de l’ICS

Els principis bàsics de la política preventiva de l’ICS són els següents:

  • Garantir el compliment de la legislació de prevenció de riscos laborals (PRL) aplicable a les nostres activitats.
  • Comprometre’s amb la millora contínua de les condicions de treball, d’acord amb l’avanç tecnològic i d’organització, i garantir la participació de tots els treballadors i treballadores, especialment, dels seus representants.
  • Eliminar i reduir al màxim els riscos presents a l’entorn de treball que puguin provocar danys a la salut del personal que hi treballa.
  • Adaptar el lloc de treball, l’entorn i els aspectes organitzatius a les característiques individuals de les persones, a fi d’aconseguir l’harmonització entre l’eficàcia i el benestar humà.

 

L’ICS considera que la responsabilitat de la gestió correcta de la prevenció correspon a tota l’organització; per això, espera que totes les persones facin seu l’esperit i la lletra d’aquesta política i col·laborin en el seu desenvolupament.

La política preventiva està a disposició de tot el personal de l’empresa i de les persones usuàries en general.

Pla de prevenció

El Pla de prevenció de riscos laborals és l'eina a través de la qual s'integra l'activitat preventiva de l'ICS en el seu sistema general de gestió i s'estableix la seva política de prevenció de riscos laborals, així com la seva estructura organitzativa i els processos, les pràctiques i els procediments organitzatius existents a l'empresa, en relació amb la prevenció de riscos laborals.

Certificat d’auditoria

L'ICS sotmet periòdicament el seu sistema de gestió de la prevenció a un procés d'auditoria externa tal com estableix la legislació vigent, amb la corresponent certificació.

Data d'actualització:  11.08.2016