• Imprimeix

Gestió econòmica

L’Institut Català de la Salut és una entitat de dret públic sotmesa a l’ordenament jurídic privat de la Generalitat de Catalunya. El seu règim pressupostari, de gestió i comptable està establert a les bases d’execució pressupostària aprovades pel seu Consell d’Administració en la sessió d’1 d’octubre de 2015.

El pressupost l’ICS és aprovat pel Parlament de Catalunya dins dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb la seva adscripció al Servei Català de la Salut (CatSalut) i en els terminis que estableixin l’Ordre anual del conseller d’Economia i Coneixement d’elaboració dels pressupostos i les instruccions que en aquest tema elabori el CatSalut, el Consell d’Administració formula anualment la proposta de pressupost de l’exercici i la remet al CatSalut perquè, si escau, doni la seva conformitat i procedeixi a cursar-lo al Departament de Salut perquè sigui tramès finalment al Departament d’Economia i Coneixement.

El pressupost inclou la totalitat de les previsions dels ingressos i de despeses.

El component principal del pressupost d’ingressos de l’ICS, un 97,5%, són les transferències i aportacions de capital del Servei Català de la Salut (CatSalut), en contraprestació a compte de l’activitat assistencial realitzada pels diferents centres de l’Institut Català de la Salut, recollida en els contractes programa que entre les dues entitats es signin.

Una aportació molt menor, del 2,5%, són ingressos per prestacions sanitàries a tercers obligats al pagament i altres ingressos i transferències per prestacions no assistencials.

Els crèdits del pressupost de despeses de l’ICS consideren les previsions per atendre les obligacions que es deriven del compliment de l’activitat que té encomanada.

El component principal de la despesa de l’ICS inclou:

  • les remuneracions del personal (capítol 1, un 63,8%),
  • la de béns corrents i serveis (capítol 2 sense farmàcia, un 22,8%),
  • la despesa en productes farmacèutics (capítol 2 farmàcia, un 12,6%),
  • les inversions de reposició (capítol 6, un 0,8%).
Data d'actualització:  11.08.2016