subcapc_Equitat
  • Imprimeix

Equitat

L’equitat i l’accessibilitat són aspectes clau del nostre model sanitari públic. Els professionals de l’ICS estan presents a tot el territori per donar resposta a les necessitats de salut de la ciutadania, tenint en compte les característiques de cada persona i de cada territori. En aquest apartat es recull l’activitat assistencial realitzada durant l’any 2016 pels professionals de l’ICS.

Activitat assistencial

CONSULTES

Visites dels equips d’atenció primària

0 Visites totals
9,4 % Les visites no
presencials augmenten
respecte de l’any
passat

Consultes externes (hospital)

3.030.365 Visites totals

Salut sexual
i reproductiva

525.307 visites totals
5.840 interrupcions voluntàries
de l’embaràs farmacològiques

Atenció continuada
i urgent

Atenció primària

4,8 % Les visites al CUAP augmenten respecte de l’any passat

Hospitals

Més de la meitat de
les urgències podrien
ser ateses en centres
d’atenció primària
0 Urgències ateses
als hospitals
0 % Percentatge d’urgències
hospitalitzades
Nivells d’urgència

Hospitalització

215.924
Total d’altes
6,8 dies
Estada mitjana
92,9 %
Índex d’ocupació
5.646
Altes d’hospitalització a
domicili
284.173
Sessions d’hospital
de dia

Activitat quirúrgica

Intervencions de cirurgia major
0 Intervencions de
cirurgia major
0 Intervencions de cirurgia
menor ambulatòria

Proves diagnòstiques

1.095.623
Proves de
radiodiagnòstic
realitzades
5.331.825
Peticions de laboratori
58.280.106
Proves de laboratori realitzades
© Institut Català de la Salut 2017

Notícies relacionades

Programes d’expertesa

PADEICS

La participació és un dels eixos estratègics de l’ICS. La posada en comú d’experiències i coneixements dels professionals i dels usuaris són la clau per millorar la marxa de l’organització. En aquest context s’emmarquen els Programes assistencials d'expertesa de l'Institut Català de la Salut (PADEICS), impulsats per la Direcció Assistencial d’Hospitals, tot i que compten amb la implicació de la Direcció Assistencial d’Atenció Primària, la Direcció de Cures i la Direcció de Suport a l’Assistència. 

Es tracta d’una fórmula de participació dels professionals i també dels usuaris mitjançant un espai de debat i de treball compartit, que serveix per generar propostes i recomanacions que tinguin un impacte directe en la pràctica assistencial. 

Deu àrees transversals 

El PADEICS està format per divuit programes. Deu són de caire general (promoció de salut i salut comunitària; cronicitat; malalties minoritàries i genètica clínica; urgències, programa de salut internacional-PROSICS; control malalties infeccioses-PROA; VIH i malalties associades; atenció pediàtrica integrada, neonatologia-NIDCAP, i harmonització de cures infermeres) i vuit de caire específic (anestèsia i clínica del dolor; hepatitis; radiologia intervencionista; medicina intensiva: síndrome de sensibilització central; obesitat mòrbida, esquena-raquis; anticoagulació oral).

Cadascun d’aquests programes té una coordinació de referència, que té la funció de dinamitzar equips de treball multidisciplinaris.

 

Accions estratègiques 

De la tasca que realitzen aquests grups i de la participació dels professionals que en formen part, en sortiran accions estratègiques i operatives de millora que es puguin aplicar a tota l’organització, així com guies clíniques, nous protocols i rutes assistencials, entre d'altres. 

El PADEICS s’estructura en xarxa. Combina valors fonamentals de lideratge, coneixement, innovació i participació professional i ciutadana. Tracta factors clau com l'accessibilitat, la continuïtat assistencial, la qualitat i seguretat clíniques i la sostenibilitat.

 

Pacients agraïts

El 5 % més vulnerable de la població representa el 29 % dels ingressos a l’hospital

L’atenció primària de l’ICS dona servei a 5,5 milions de persones, cosa que representa el 74 % de la població de Catalunya. Per tal de poder adaptar els recursos a les necessitats assistencials de cada persona, els sistemes sanitaris necessiten agrupar la població en categories, segons els problemes de salut que pateixen. A l’ICS aquesta classificació es realitza a partir d’una eina desenvolupada per professionals de l'ICS i el CatSalut, anomenada grups de morbiditat ajustats (GMA). El sistema permet classificar la població en cinc grups de risc: molt baix, baix, moderat, alt i molt alt. 

Els GMA són excloents (és a dir, cada persona queda classificada en un únic GMA); tenen en compte la multimorbiditat (el fet de patir més d’una malaltia), especialment en afeccions cròniques, i assignen a cada individu un nivell de complexitat determinat. 

Tot i que suposen una petita part de la població, les persones incloses en estrats superiors de risc representen un impacte molt elevat respecte del consum de recursos assistencials. Així, el 5 % de la població que forma part dels estrats de risc alt i molt alt fa el 29 % dels ingressos hospitalaris, el 18 % de les visites d’atenció primària i el 34 % de la despesa en farmàcia. D’altra banda, a mesura que augmenta l’edat, el risc creix.

 

Una eina d’avaluació de la qualitat assistencial de l’atenció primària

L’Estàndard de qualitat assistencial (EQA) és una eina d’avaluació de la qualitat de l’activitat que fan els equips d’atenció primària que consta de 112 indicadors clínics, dels quals 29 es refereixen a la qualitat diagnòstica. Aquesta eina també inclou indicadors corresponents a la prevenció quaternària, és a dir, els casos de prescripcions mal indicades.

EQA

Informació relacionada

Activitat de farmàcia

Un notable en qualitat de la prescripció farmacèutica

Durant l'any 2016, els facultatius de l'ICS han mantingut la qualitat de la prescripció de fàrmacs a les consultes d'atenció primària. L’any 2016 s’ha assolit el 82,4 % de l’Estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica (EQPF), una eina que l’ICS utilitza des de l’any 2000 per mesurar la qualitat de la prescripció. L'EQPF inclou indicadors elaborats i revisats cada any per equips multidisciplinaris, d'acord amb l'evidència científica, amb l'objectiu de fomentar l'ús dels fàrmacs més eficients i reduir la variabilitat en l'abordatge terapèutic de les patologies més freqüents a l'atenció primària.

Menys redundàncies terapèutiques, contraindicacions i pacients polimedicats

Els professionals mèdics de l’ICS han reduït durant l’any 2016 en 5.363 casos el nombre de redundàncies terapèutiques (duplicitats), cosa que representa una disminució del 31 % respecte de la xifra de l'any passat. També han resolt 6.804 contraindicacions relacionades amb alguns fàrmacs amb notificacions a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (un 62 % menys) i han dut a terme 5.103 accions de desprescripció farmacèutica realitzada als pacients (un 39 % menys). Això ha estat possible gràcies a l’eina Self-Audit de l’Estació clínica d’atenció primària (ECAP), que permet als facultatius poder revisar de manera sistemàtica la prescripció farmacèutica que es realitza als pacients.

Una eina de gestió per als hospitals

Els grups relacionats amb el diagnòstic (GRD) són un sistema de classificació dels pacients amb patologia aguda hospitalitzats. Cada grup és força homogeni clínicament i representa un consum de recursos similar. Cada GRD porta associat un pes relatiu, que expressa el cost previsible que té en relació amb el cost mitjà de tots els pacients hospitalitzats. Els GRD són una eina de gestió que permet ajustar el finançament dels procediments que es duen a terme als hospitals.

Informació relacionada

Serveis d’alta complexitat

Els vuit hospitals de l’ICS (Vall d’Hebron, Bellvitge, Germans Trias, Arnau de Vilanova, Joan XXIII, Josep Trueta, Verge de la CintaViladecans) actuen com a hospitals generals bàsics i de referència per a la població de la seva àrea d’influència. A més, Vall d’Hebron, Bellvitge i Germans Trias estan acreditats com a centres de tercer nivell. Això significa que tenen la tecnologia i l’expertesa professional necessàries per poder realitzar els procediments assistencials més complexos: trasplantaments, cirurgia cardíaca, cirurgia per tractar la malaltia de Parkinson i l’epilèpsia, radiologia intervencionista complexa i altres procediments mèdics i quirúrgics que requereixen una alta especialització.

La resta d’hospitals de l’ICS també du a terme algunes activitats considerades d’alta complexitat, com ara cateterismes cardíacs, radiologia intervencionista i cirurgia oncològica, entre d’altres.