Subcapçalera equitat
  • Imprimeix

Equitat

L’equitat i l’accessibilitat són aspectes clau del nostre model sanitari públic. En aquest apartat es recull l’activitat assistencial realitzada durant l’any 2016 pels professionals de la Gerència Territorial ICS a l’Alt Pirineu i Aran.

Institut catalá de la salut

Activitat assistencial

CONSULTES

Visites dels equips d’atenció primària

0 Visites totals
4 % Les visites no
presencials augmenten
respecte de l’any
passat

Salut sexual
i reproductiva

3.525 població atesa
675 interrupcions voluntàries
de l’embaràs farmacològiques

Atenció continuada
i urgent

Atenció primària

5 % Les visites presencials augmenten respecte de l’any passat
© Institut Català de la Salut 2017

L’Alt Pirineu i Aran implementa una iniciativa innovadora centrada en el compromís professional i els drets i deures de la ciutadania

La Gerència Territorial Alt Pirineu i Aran ha posat en marxa una iniciativa innovadora per aconseguir el màxim compromís dels professionals del territori com a principals promotors i garants delsdrets de la ciutadania recollits a la nova Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.

La idea d’aquesta iniciativa és que totes i cadascuna de les actuacions dels professionals i de tot l’equip assistencial contribueixin al respecte i la promoció dels drets de la ciutadania.

La iniciativa ha estat treballada conjuntament per la Unitat de Qualitat, la Unitat d’Atenció a la Ciutadania i la Unitat de Recursos Humans, amb el suport de la Direcció del SAP Lleida Nord.

Els objectius de la iniciativa són els següents:

  • Promoure entre els professionals la lectura reflexiva i la presa de consciència dels drets de la ciutadania continguts en la nova Carta de drets i deures.
  • Promoure l’assumpció entre els professionals de la responsabilitat necessària per tal de materialitzar els drets de la ciutadania en tots els vessants de l’atenció i al llarg de tot el procés assistencial.
  • Obtenir el compromís de tots els professionals dels centres com a promotors i garants del respecte i la promoció dels drets de la ciutadania en tot allò que estigui a l’abast del professional i de l’organització.
  • Formalitzar una relació contractual entre els professionals, els ciutadans i l’organització.

La iniciativa consisteix en l’elaboració d’un document de compromís envers els drets de la ciutadania, que han de signar tots els professionals i que es vol incloure dins el Pla d’acollida dels professionals de nova incorporació.

FOTO2

Actualització del protocol de coordinació entre els diversos cossos i forces de seguretat i els serveis sanitaris de l’Alt Urgell

El 2016 ha tingut lloc una trobada entre les diverses forces i cossos de seguretat de l’Alt Urgell, la Direcció de la Fundació Sant Hospital (FSH), la coordinadora del Servei d’Urgències i la part l’assistencial del CAP La Seu d’Urgell per treballar l’actualització del protocol de coordinació entre els diversos serveis i cossos de seguretat, amb l’objectiu d’afavorir una bona relació i metodologia de treball que permeti garantir els drets que tenen tant les víctimes com els detinguts, a més de mantenir un bon nivell assistencial per a tots els pacients que necessitin una assistència coordinada d’aquestes institucions.

La reunió ha servit per posar sobre la taula diferents situacions que poden motivar la necessitat d’aquesta interrelació, sempre tenint present el dret a la protecció de la salut. Així mateix, s’han establert un conjunt de mesures consensuades per totes les parts quant a l’atenció als detinguts en situació de malaltia, hospitalització i visita urgent.

També s’ha definit el circuit que s’ha de seguir en cas que els agents de policia pateixin lesions, calgui assistència per malaltia, es produeixin defuncions en diferents supòsits als serveis d’urgències o en el medi extrahospitalari (SEM), o calgui atendre agressions sexuals, persones desorientades que no saben què els ha passat o lesions produïdes per agressions entre adults, com per exemple en el cas d’una baralla. A més, s’han treballat les sospites de maltractaments infantils, per tal de coordinar-ne l’atenció amb el Servei de Pediatra de la Fundació Sant Hospital i amb treball social, i també què s’ha de fer en cas de violència de gènere i domèstica.

Estratificació basada en GMA

 

L’ICS Alt Pirineu i Aran dona servei a més de de 40.000 persones, cosa que representa més del 60 % de la població de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. Per tal de poder adaptar els recursos a les necessitats assistencials de cada persona, els sistemes sanitaris necessiten agrupar la població en categories, segons els problemes de salut que pateixen. A l’ICS aquesta classificació es realitza a partir d’una eina desenvolupada per professionals de l'ICS i el CatSalut, anomenada grups de morbiditat ajustats (GMA). El sistema permet classificar la població en cinc grups de risc: molt baix, baix, moderat, alt i molt alt. 

Els GMA són excloents (és a dir, cada persona queda classificada en un únic GMA); tenen en compte la multimorbiditat (el fet de patir més d’una malaltia), especialment en afeccions cròniques, i assignen a cada individu un nivell de complexitat determinat.

Tot i que suposen una petita part de la població, les persones incloses en estrats superiors de risc representen un impacte molt elevat respecte del consum de recursos assistencials. Així, el 5 % de la població que forma part dels estrats de risc alt i molt alt fa el 24 % dels ingressos a urgències, el 17 % de les visites d’atenció primària i el 29 % de la despesa en farmàcia. D’altra banda, a mesura que augmenta l’edat, el risc creix.

 

EQA: una eina per millorar la qualitat assistencial

L’Estàndard de qualitat assistencial (EQA) és una eina d’avaluació de la qualitat de l’activitat assistencial dels equips d’atenció primària que consta de 112 indicadors clínics, 29 dels quals referits a la qualitat diagnòstica. L’eina també inclou indicadors referents a prevenció quaternària, és a dir, els casos de prescripcions mal indicades.

 

Informació relacionada

Activitat de farmàcia

Menys redundàncies terapèutiques, contraindicacions i pacients polimedicats

Els professionals mèdics de l’ICS Alt Pirineu i Aran han reduït durant l’any 2016 en 95 casos el nombre de redundàncies terapèutiques (duplicitats), cosa que representa una disminució del 54 % respecte de la xifra de l'any passat. També han resolt 87 contraindicacions relacionades amb alguns fàrmacs amb notificacions a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (un 70,2 % menys) i han dut a terme 70 accions de desprescripció farmacèutica realitzada als pacients (un 62 % menys). Això ha estat possible gràcies a l’eina Self-Audit de l’Estació clínica d’atenció primària (ECAP), que permet als facultatius poder revisar de manera sistemàtica la prescripció farmacèutica que es realitza als pacients.