Transparència
  • Imprimeix

Transparència

L’ICS és l’empresa més gran del país, amb un pressupost anual que frega els 3.000 milions d’euros. Mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat, l’ICS rep cada any un import global que s’ha de repartir entre les diverses unitats productives. D’altra banda, cadascuna d’aquestes signa amb el CatSalut un contracte programa que, en el cas dels hospitals, defineix l’activitat que aquesta entitat compra i els ingressos que l’àmbit o les direccions d’atenció primària haurien de rebre per la població que tenen assignada.

Institut catalá de la salut

Pressupost

Pressupost inicial 2016: 12.120.494,44 €

11.927.667,56 €
Transferència inicial
del CatSalut
192.826,88 €
Ingressos propis
(inicial)

Modificacions del pressupost: 117.825,73 €

0
Assignació final 2016

Despesa: 12.101.081,78 €

0
Resultat
© Institut Català de la Salut 2017

Resultat pressupostari de l’exercici 2016: ingressos i despeses

La no aprovació del Projecte de pressupost per part del Parlament de Catalunya ha comportat que l’ICS, com la resta d’entitats de la Generalitat, hagi estat en situació de pròrroga pressupostària de l’exercici 2015. En el cas de la Gerència Territorial Alt Pirineu i Aran de l’ICS, el pressupost inicial ha estat de 12.120.949,44€. 

Contraprestació de l’activitat assistencial

El 98,41% del pressupost prové de les transferències que la Gerència TerritorialAlt PirineuAran rep del Servei Català de la Salut (CatSalut) com a contrapartida a l’activitat assistencial que duen a terme els seus centres i que queda fixada en el contracte programa. Una aportació molt menor, del’1,59%, correspon als ingressos per prestacions sanitàries a tercers obligats al pagament i als altres ingressos i transferències per prestacions no assistencials.

En aquest exercici 2016 s’ha iniciat el canvi en la decisió emprada per al registre dels ingressos derivats de convenis, en què s’ha aplicat el criteri de meritació en lloc del de caixa, així com la no compensació de despeses i ingressos. 

Contraprestació de l’activitat assistencial

Modificacions

Al llarg de l’any, el pressupost inicial ha tingut modificacions que han suposat un augment de 117.825,73 €, que majoritàriament correspon a l’adequació del pressupost a la despesa corrent i a generacions de crèdit d’ajuts i subvencions de la Diputació de l’Alt Pirineu i Aran. 

Per la seva banda, el tancament pressupostari de la despesa de la Gerència Territorial Alt Pirineu i Aran de l’exercici 2016 ha estat de 12.101.081,78 €. Això ha suposat un resultat positiu de 137.238,39 € en termes de comptabilitat pressupostària.

Modificacions

Gran estalvi

A banda de la millora en relació amb l’objectiu fixat de despesa màxima assolible cal destacar que s’han incrementat els nivells d’activitat assistencial —fet que ha contribuït a una millor atenció als ciutadans. Així mateix, s’han enregistrat estalvis en el marc del projecte de compres agregades, s’han assolit els compromisos laborals de l’increment de l’1% de les retribucions, els creixements vegetatius per carreres professionals i antiguitats, l’increment de dies de vacances i de lliure disposició i les recurrències de noves accions engegades l’exercici 2015, amb impactes tant en despeses de personal com en compra de béns i serveis.

Gran estalvi