equitat
  • Imprimeix

Equitat

L’equitat i l’accessibilitat són aspectes clau del nostre model sanitari públic. En aquest apartat es recull l’activitat assistencial realitzada durant l’any 2016 pels professionals de la Gerència Territorial ICS Lleida.

Institut catalá de la salut

Activitat assistencial

CONSULTES

Visites dels equips d’atenció primària

0 Visites totals
6,8 % Les visites no
presencials telefòniques
augmenten respecte
de l’any passat

Consultes externes (Hospital Universitari Arnau de Vilanova)

347.123 Visites totals

Salut sexual
i reproductiva

18.883 població atesa
363 interrupcions voluntàries
de l’embaràs farmacològiques

Atenció continuada
i urgent

Atenció primària

4,6 % Les visites al CUAP augmenten respecte de l’any passat

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Prop de la meitat de
les urgències podrien
ser ateses en centres
d’atenció primària
0 Urgències ateses
a l’hospital
0 % Percentatge d’urgències
hospitalitzades
Nivells d’urgència

Hospitalització

25.867
Total d’altes
5,9 dies
Estada mitjana
88,7 %
Índex d’ocupació
1.250
Altes d’hospitalització a
domicili
41.454
Sessions d’hospital
de dia

Activitat quirúrgica

Intervencions de cirurgia major
0 Intervencions de
cirurgia major
0 Intervencions de cirurgia
menor ambulatòria

Proves diagnòstiques

22.812
Proves de
radiodiagnòstic
realitzades
510.216
Peticions de laboratori
6.364.635
Proves de laboratori realitzades
© Institut Català de la Salut 2017

Estratificació basada en GMA

L’ICS Lleida dona servei a prop de 400.000 persones, cosa que representa prop del 90 % de la població de la Regió Sanitària Lleida. Per tal de poder adaptar els recursos a les necessitats assistencials de cada persona, els sistemes sanitaris necessiten agrupar la població en categories, segons els problemes de salut que pateixen. A l’ICS aquesta classificació es realitza a partir d’una eina desenvolupada per professionals de l'ICS i el CatSalut, anomenada grups de morbiditat ajustats (GMA). El sistema permet classificar la població en cinc grups de risc: molt baix, baix, moderat, alt i molt alt. 

Els GMA són excloents (és a dir, cada persona queda classificada en un únic GMA); tenen en compte la multimorbiditat (el fet de patir més d’una malaltia), especialment en afeccions cròniques, i assignen a cada individu un nivell de complexitat determinat.  

Tot i que suposen una petita part de la població, les persones incloses en estrats superiors de risc representen un impacte molt elevat respecte del consum de recursos assistencials. Així, el 5 % de la població que forma part dels estrats de risc alt i molt alt fa el 23 % dels ingressos hospitalaris, el 16 % de les visites d’atenció primària i el 31 % de la despesa en farmàcia. D’altra banda, a mesura que augmenta l’edat, el risc creix.

Una eina d’avaluació de la qualitat assistencial de l’atenció primària

L’Estàndard de qualitat assistencial (EQA) és una eina d’avaluació de la qualitat de l’activitat que fan els equips d’atenció primària que consta de 112 indicadors clínics, dels quals 29 es refereixen a la qualitat diagnòstica. Aquesta eina també inclou indicadors corresponents a la prevenció quaternària, és a dir, els casos de prescripcions mal indicades.

 

Informació relacionada:

Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD) més complexos a l’Hospital Arnau de Vilanova

Els grups relacionats de diagnòstic constitueixen un sistema de classificació dels pacients en grups clínicament similars i amb un consum de recursos sanitaris també similar.

 

Informació relacionada

Activitat de farmàcia

Un notable en qualitat de la prescripció farmacèutica

Menys redundàncies terapèutiques, contraindicacions i pacients polimedicats

Els professionals mèdics de l’ICS Lleida han reduït durant l’any 2016 en 295 casos el nombre de redundàncies terapèutiques (duplicitats), cosa que representa una disminució del 27,3 % respecte de la xifra de l'any passat. També han resolt 446 contraindicacions relacionades amb alguns fàrmacs amb notificacions a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (un 63,2 % menys) i han dut a terme 250 accions de desprescripció farmacèutica realitzada als pacients (un 40,8 % menys). Això ha estat possible gràcies a l’eina Self-Audit de l’Estació clínica d’atenció primària (ECAP), que permet als facultatius poder revisar de manera sistemàtica la prescripció farmacèutica que es realitza als pacients.

 

Serveis d’alta complexitat

Els vuit hospitals de l’ICS actuen com a hospitals generals bàsics i de referència per a la població de la seva àrea d’influència. L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida du a terme algunes activitats considerades d’alta complexitat, com ara cateterismes cardíacs, radiologia intervencionista i cirurgia oncològica, entre altres procediments.

 

Es crea l’aplicació mòbil RadioterAPPia per als pacients que fan tractament al Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Arnau

Des del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova s’ha desenvolupat l’appRadioterAPPia, una senzilla aplicació dirigida als pacients, amb informació sobre el càncer en general i els diversos aspectes del tractament radioteràpic. 

Els pacients que se la descarreguin poden navegar a través de diversos menús i enllaços que els informen sobre tot el procés de tractament amb radioteràpia i també sobre el càncer en general. 

D’aquesta manera, els pacients poden tenir tota la informació necessària sobre el tractament que reben i les seves fases, consultar els dubtes que els pugui generar i les precaucions que han de seguir; així com rebre consells i veure els controls, les visites successives i la planificació del tractament.

Es crea l’aplicació mòbil RadioterAPPia per als pacients que fan tractament al Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Arnau

La doctora Candela Calle presenta a Lleida el Pla d’acció 2016/2017

Els professionals de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i de l’atenció primària han assistit a la presentació del Pla d’acció 2016/2017 a càrrec de la directora gerent de l’ICS, Candela Calle.

La presentació, conjunta amb el gerent territorial de l’ICS a Lleida, Mateu Huguet, ha estat un repàs de les accions a desenvolupar durant l’any 2016 i 2017 a l’ICS i a la Gerència Territorial en relació amb els criteris de les deu línies estratègiques de l’organització per garantir un servei sanitari d'excel·lència, sostenible i al servei de les persones.

La doctora Candela Calle presenta a Lleida el Pla d’acció 2016/2017

La Unitat de Suport Vital Avançat de Tàrrega compleix 15 anys

Aquest any en fa quinze que la Unitat de Suport Avançat de Tàrrega dona servei a la comarca de l’Urgell, la Segarra, part del Pla d’Urgell i de la Noguera i la Conca de Barberà. Des de l’any 2011, també dona suport a l’atenció continuada del CAP Tàrrega. La Unitat, que va obrir les seves portes el 20 de novembre de 2000, està formada per un equip de quatre tècnics, cinc professionals d’infermeria i cinc de medicina, a més d’altres professionals que hi col·laboren. 

Des de la seva creació, la Unitat ha sofert canvis i millores. Inicialment, utilitzava només un vehicle que no disposava de llitera de transport. Més endavant es va dotar d’un vehicle amb llitera i, actualment, disposa d’una ambulància equipada amb tecnologia avançada com ara navegador, aparells d’electromedicina d’última generació, cardiocompressor per a compressions toràciques (que permet atendre pacients amb aturada cardiorespiratòria) i altres eines que possibiliten que els professionals prestin una atenció completa als pacients. 

La Unitat de Suport Vital Avançat de Tàrrega atén diverses patologies: accidents de trànsit, accidents laborals i esportius, incendis, insuficiències respiratòries, infarts, ictus, etc., amb una mitjana de quatre serveis d’emergència diaris.

Estabilització dels pacients:

El principal objectiu d’aquesta Unitat és l’estabilització dels pacients per poder-los traslladar amb les millors condicions possibles a l’hospital de referència. Per això, pot activar diversos codis i disposa de protocols d’actuació. En el cas d’atendre un pacient traumàtic, es posa en marxa el Codi PPT que permet alertar l’hospital sobre el tipus d’accident, l’estat hemodinàmic, la zona del cos afectada i el temps d’arribada. En relació amb altres patologies l’evolució de les quals depèn del temps d’atenció (com ara l’ictus o la síndrome coronària aguda), pot activar els codis ictus i IAM, respectivament, que permeten avisar l’hospital de destí perquè preparin l’actuació prèviament. A més, també disposen d’altres codis d’actuació com ara el Codi suïcidi i el Codi sèpsia.

Assessors del Ministeri de Sanitat de Xipre visiten l’Hospital Arnau per conèixer-ne el model sanitari

Tres assessors del Ministeri de Sanitat de Xipre han visitat l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova per conèixer-ne el model sanitari, en què l’atenció primària i l’atenció especialitzada treballen de manera coordinada.

Durant la visita,un facultatiu especialista d’atenció primària i un altre d’atenció especialitzadahan explicat el model sanitari català iels sistemes d’informació de l’ICS, que serviran com a referent pera la posada en marxa d’un sistema sanitari públic i de qualitat a Xipre.