subcapc_Trans
  • Imprimeix

Transparència

L’ICS és l’empresa més gran del país, amb un pressupost anual que frega els 3.000 milions d’euros. Mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat, l’ICS rep cada any un import global que s’ha de repartir entre les diverses unitats productives. D’altra banda, cadascuna d’aquestes signa amb el CatSalut un contracte programa que, en el cas dels hospitals, defineix l’activitat que aquesta entitat compra i els ingressos que l’àmbit o les direccions d’atenció primària haurien de rebre per la població que tenen assignada.

 

Pressupost

L'ICS ha millorat en 12,4 milions d'euros l'objectiu de despesa
màxima que va fixar el CatSalut per al 2016

Pressupost inicial: 2.607.114.371,15 €

2.551.870.000 €
Transferència inicial
del CatSalut
65.000.000 €
Ingressos propis
(inicial)
-9.755.628,85 €
Ajustaments dels crèdits
inicials de la pròrroga 2015

Modificacions del pressupost: 225.161.215,70 €

0
Assignació final el 2016

Despesa: 2.819.887.233,97 €

0
Resultat pressupostari 2016
© Institut Català de la Salut 2017

Tancament en positiu

tancament pressupostari

La no aprovació del projecte de pressupost del Parlament de Catalunya ha comportat que l’ICS, com la resta d’entitats de la Generalitat de Catalunya, hagi estat el 2016 en situació de pròrroga pressupostària de l’exercici 2015. Inicialment, sobre el pressupost de 2.616,8 milions d’euros (M€) s’han aplicat retencions que han comportat la disminució de 9,7 M€ dels ingressos previstos, tot i que finalment se n’han pogut recuperar 8 M€ per la via dels fons procedents del control de la incapacitat temporal. 

Contraprestació de l’activitat assistencial 

El 97,5 % del pressupost prové de les transferències realitzades pel CatSalut per contraprestació de l’activitat assistencial que duen a terme els centres de l’ICS. La resta de l’import correspon a ingressos propis per prestacions sanitàries a tercers obligats al pagament i altres ingressos i transferències per prestacions no assistencials. 

En aquest exercici 2016 s’ha iniciat un canvi en la decisió emprada per al registre dels ingressos derivats de convenis, aplicant-hi el criteri de meritació en lloc del de caixa, així com la no compensació de despeses i ingressos, factors que en conjunt han comportat uns ingressos addicionals de 17 M€. 

Modificacions 

Al llarg de l’any el pressupost inicial ha tingut modificacions que han suposat un augment de 225,2 M€, que majoritàriament correspon a l’adequació del pressupost a la despesa corrent (139,7 M€). 

Per la seva banda, el tancament pressupostari de la despesa de l’ICS de l’exercici 2016 ha estat de 2.819,3 M€. Això ha suposat una liquidació de 12,3 M€ per sota del sostre màxim de despesa autoritzat i un resultat positiu de 2,4 M€ en termes de comptabilitat pressupostària. 

Gran estalvi 

A banda de la millora en relació amb l’objectiu fixat de despesa màxima assolible, cal destacar que s’han incrementat els nivells d’activitat assistencial, fet que ha contribuït a la reducció de les llistes d’espera. Així mateix, s’ha enregistrat un gran estalvi en el marc del projecte de compres agregades, s’han assolit els compromisos laborals de l’increment de l’1 % de les retribucions, els creixements vegetatius per carreres professionals i antiguitats, l’increment de dies de vacances i de lliure disposició i les recurrències de noves accions engegades l’exercici 2015, amb impactes tant en despesa de personal com en la compra de béns i serveis. 

En comparació amb l’any anterior, al llarg de 2016 s’ha produït un augment de la despesa de personal derivat de l’augment de les retribucions un 1 % i el major nombre de dies de vacances i de lliure disposició per premis d’antiguitat. També s’ha produït un increment de la despesa de béns corrents i serveis en aquelles partides lligades a la realització de més activitat assistencial, com ara en material sanitari de consum, despesa en farmàcia i proves diagnòstiques.

 

L’ICS inverteix 19,9 milions d’euros en obres i equipaments durant 2016

La inversió de l’ICS de l’any 2016 en obres i equipaments als seus centres i serveis ha estat de 19.934.358,07 euros. Aquesta xifra s’ha de sumar a les actuacions dutes a terme en el marc del Pla d’inversions del Servei Català de la Salut. 

Aquest import fa referència a inversions tant d’equipament com en obres i instal·lacions, que en aquest exercici 2016 s’han distribuït pràcticament a parts iguals.

Durant el 2016 s’ha fet una contractació agregada per a la totalitat del territori per renovar equipament electromèdic, tant per a atenció primària com per a atenció especialitzada, per un import de 1,3 milions d’euros.

L’ICS inverteix 19,9 milions d’euros en obres i equipaments durant 2016

El 94 % de les factures que tramita l’ICS són electròniques

L’ICS és l’entitat pública de Catalunya més activa en l’ús de la factura electrònica. Durant l’any 2016, l’empresa ha registrat més de 347.000 factures electròniques, la qual cosa ha representat el 94,36 % de totes les que ha rebut. 

Des que l’ICS ha iniciat la recepció de factures electròniques l’any 2012, la progressió d'aquest format ha superat totes les previsions.

El 94% de les factures que tramita l’ICS són electròniques