• Imprimeix

Òrgans de govern i direcció

Consell d’Administració

  • És l’òrgan superior de govern i direcció de l’ICS.
  • Està format pel president o presidenta, 22 vocals i un secretari o secretària.
  • És el responsable de portar a terme la planificació estratègica de l’ICS, de dirigir-ne les actuacions i d’exercir el control superior de la seva gestió.
  • Pot establir una o més comissions assessores encarregades d’estudiar i proposar les línies bàsiques d’actuació en l’àmbit específic pel qual hagin estat creades.

La Comissió Executiva del Consell d'Administració és l’òrgan permanent de govern i direcció de l’ICS amb les funcions que li delegui el Consell d’Administració i està format per un màxim de vuit membres del Consell d’Administració.

Comitè de Direcció

  • És l’òrgan que dóna suport al director/a gerent en l’exercici de les seves funcions.
  • Està format pel director/a gerent, que el presideix, els directors corporatius dels serveis centrals i els gerents territorials.
Data d'actualització:  11.08.2016