Subcapcalera Transparència
  • Imprimeix

Transparència

Gairebé un de cada deu euros del pressupost de la Generalitat el gestiona l’ICS, que és l’empresa més gran del país. Mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat, la institució rep cada any un import global que s’ha de repartir entre les diverses unitats productives. D’altra banda, cadascuna d’aquestes signa amb el CatSalut un contracte programa que, en el cas dels hospitals, defineix l’activitat que aquesta entitat compra i els ingressos que les direccions d’atenció primària haurien de rebre per la població que tenen assignada.

TOTAL ICS

PRESSUPOST

PRESSUPOST INICIAL 2017

TOTAL INICIAL 0
0 Transferència inicial del CatSalut
0 Ingressos propis (inicial)

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

ASSIGNACIÓ FINAL 2017 0

DESPESA

1.892.309.894,42 € PERSONAL
1.025.541.173,97 € BÉNS I SERVEIS
25.261.496,83 € INVERSIONS
486.524,64 € TRANSFERÈNCIES CORRENTS
DESPESA TOTAL 0

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2017

0
© Institut Català de la Salut 2018

Prop de 3.000 milions d’euros de pressupost

La Llei /2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, va consignar un pressupost inicial per a l’Institut Català de la Salut de 2.634,3 milions d’euros (M€).

D’aquest import, un 97,52 % correspon a ingressos provinents del Servei Català de la Salut (CatSalut) com a contrapartida a l’activitat assistencial que duen a terme els seus centres i que queda fixada en el contracte programa. Cal destacar que per primer cop dins els ingressos provinents del CatSalut s’incorpora la compra de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) com a venda de prestació de serveis en lloc de transferències corrents.

Una aportació molt menor, del 2,48 %, són ingressos per prestacions sanitàries a tercers obligats al pagament i altres ingressos i transferències per prestacions no assistencials.

Al llarg de l’any aquest pressupost inicial ha tingut modificacions que han suposat un augment de 309,5 M€, entre les quals:

  • les transferències del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda per al finançament addicional de l’1 % d’increment retributiu (18,1 M€) i de la devolució parcial de la paga extraordinària de 2012 (31,26 M€);
  • les transferències del CatSalut de major despesa assolible (85,7 M€), per al finançament de les noves actuacions 2017 encarregades a dispositius de l’ICS (39,9 M€) i el traspàs per a actuacions en inversions (1,6 M€);
  • majors ingressos propis de l’ICS per la compra d’MHDA del CatSalut (94,2 M€) i majors ingressos propis de l’ICS per venda de serveis assistencials a tercers obligats al pagament (no CatSalut);
  • diverses generacions de crèdits derivades d’ingressos finalistes per un total de 3,3 M€, entre les quals destaquen els ajuts i subvencions de la Diputació de Lleida (1,1 M€).

Per la seva banda, el tancament pressupostari de la despesa de l’ICS de l’exercici 2017 ha estat de 2.943,6 M€. Això ha suposat una liquidació de 0,2 M€ per sota del sostre màxim de despesa autoritzat.

 

Més activitat assistencial

Cal destacar que aquest assoliment en relació amb l’objectiu de despesa màxima assolible s’ha efectuat amb increment dels nivells d’activitat assistencial, fet que ha contribuït a la reducció de les llistes d’espera. Així mateix, s’ha enregistrat estalvi en el marc del projecte de compres agregades, s’han assolit els compromisos laborals de l’increment de les retribucions, els creixements vegetatius per carreres professionals i antiguitats, l’increment de dies de vacances i de lliure disposició i les recurrències de noves accions engegades l’exercici 2016, amb impactes tant en despesa de personal com en la compra de béns i serveis.

En comparació amb l’any anterior, al llarg de 2017 s’ha produït un augment de la despesa de personal derivada de diversos motius: el retorn del 34,42 % de la paga extra de 2012, el pagament de l'1 % de l’increment retributiu aprovat pel govern estatal, la incidència dels dies de lliure disposició de 2016 que no van ser gaudits el 2016, la concessió de jornades completes amb recurrències pel 2017, l’augment del complement de productivitat variable per assoliment d'objectius DPO pagat el 2017 i l’augment de l'atenció continuada i substitucions per recuperacions d'activitat derivades d'actuacions iniciades el 2016 (despeses recurrents). També hi ha hagut augment de les bases de cotitzacions a la Seguretat Social.

També s'ha incorporat la despesa meritada derivada dels fons per l'Índex socioeconòmic compost i el variable per absències d’incapacitat temporal en atenció primària i els plans de xoc hospitalaris i noves accions 2017 pels valors reals.


Capítol 2

Al capítol 2 (despesa en béns corrents i serveis) s’ha produït un creixement per diversos motius: increment de l'activitat assistencial (material fungible sanitari, reactius, pròtesi, instrumental, etc.), increment dels costos estructurals dels serveis (conservació i reparacions, subministraments energètics, neteja, bugaderia, menjador, etc.), increment d'altres despeses no associades a l'activitat ni a l'estructura, on destaca l'augment previst de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil professional de 4,7 M€, i el pagament de sentències per interessos de demora. També incorpora la part de previsió del capítol 2 de la despesa a meritar del pla de xoc hospitalari i noves accions 2017.

Quant a la farmàcia, l'evolució de la despesa en la medicació de citostàtics de 2017, per sota en molts hospitals dels valors de l'any 2016, ha fet que la despesa anual es mantingui dins de les previsions de creixement esperades. Els abonaments aplicats el 2017 per antivirals fan que l'evolució de la despesa per compra en farmàcia presenti una lleugera baixada respecte de l'exercici anterior.

A més, els equilibris patrimonials milloren l’any 2017 amb relació a l’exercici anterior tant pel que fa a curt termini (millora del fons de maniobra en 16,2 M€) com a llarg termini (millora la solvència en 75,47 M€). El resultat pressupostari ha estat positiu en 0,53 M€ i el resultat en termes de comptabilitat financera ha millorat en 30,8 M€ respecte del de 2016. El resultat de gestió també ha estat positiu, ja que ha enregistrat 0,2 M€ per sota del sostre de despesa màxima autoritzada.

Tancament

L’ICS inverteix 28,5 milions d’euros en obres i equipaments durant 2017

L’ICS ha invertit un total de 28.458.356,12 euros en obres i equipaments als seus centres i serveis durant l’any 2017. Això representa un 42,8 % més que la inversió que la institució va realitzar l’any anterior. A aquest import s’han de sumar les actuacions del Pla d’inversions del Servei Català de la Salut (CatSalut).

La xifra fa referència a inversions en edificis (38,3 % del total), instal·lacions (46,8 %), transport (0,1 %), estris (9,7 %), equips de dades (3 %) i aplicacions informàtiques (2,1 %).

Obres

Apostem per la sostenibilitat