• Imprimeix

Drets ARCO

Els drets de qualsevol persona afectada o interessada (persona física titular de les dades) en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal són els anomenats drets ARCO. Estan regulats a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al seu Reglament de desplegament.

Aquesta informació s'està actualitzant.

 

 

Drets

Els quatre drets són els següents:

Dret d'accés

És el dret d'un mateix a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

Dret de rectificació

És el dret d'un mateix a rectificar gratuïtament les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.

Dret de cancel·lació

És el dret d'un mateix a suprimir gratuïtament les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries,  quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui o siguin contràries a la LOPD. La cancel·lació origina el bloqueig de les dades.

Dret d'oposició

És la facultat del titular de les dades per a dirigir-se al responsable del fitxer i sol·licitar-li que deixi de tractar les dades quan ho estigui fent sense el seu consentiment (en aquells casos en què així ho permeti la LOPD), quan el tractament de les seves dades es realitzi amb finalitats de publicitat o de prospecció comercial i quan el tractament tingui per finalitat l’adopció d’una decisió referida a l’afectat/ada i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal. És, doncs, el dret d'un mateix a sol·licitar gratuïtament que no es tractin les seves dades personals.

Qui els pot exercir

Els drets ARCO són personalíssims. Només els pot exercir alguna de les persones següents:

 1. La mateixa persona afectada o interessada, de la qual es tracten dades personals, que ha de tenir
  més de 14 anys i no estar incapacitada legalment
 2. Un representant legal (si la persona es troba en situació d’incapacitat legal o és menor d’edat,
  menor de 14 anys o major de 14, si la llei ho exigeix).
 3. Un representant designat voluntàriament per la persona interessada o afectada.

Sol·licitud

Les sol·licituds per a l’exercici dels drets ARCO que presentin les persones afectades han de complir un contingut mínim legalment establert (article 25.1 del Reglament):

 1. Nom i cognoms.
 2. Fotocòpia del DNI, passaport o altre document vàlid equivalent que l’identifiqui. En el cas que es faci per correu electrònic, cal un certificat digital o instruments electrònics anàlegs.
 3. Petició en què es concreta la sol·licitud expressada de forma clara i detallada. En el cas del dret de rectificació, cal indicar, a més, a quines dades es refereix i quina correcció s’ha de fer. També s’han de concretar les dades en el dret de cancel·lació i d’oposició, si s’escau.
 4. Adreça a efecte de notificacions.
 5. Data de la petició i signatura de la persona sol·licitant.
 6. En el seu cas, documents que acreditin la petició.

Si la persona afectada actua per mitjà de representant (legal o voluntari), la sol·licitud ha d’incloure també:

 1. Fotocòpia del DNI, passaport o altre document vàlid equivalent que identifiqui el/la representant.
 2. Document/s on consti la representació (escrit d’autorització, llibre de família, sentència judicial de nomenament de tutor, etc.).

Cal, a més, depenent dels drets, aportar la documentació acreditativa del que es demana.

Com s'exerceix

Les vies preferents que l’ICS preveu per atendre les sol·licituds d’exercici dels drets són les següents:

- A través de les peticions presentades als centres assistencials de l’ICS que generen la informació objecte d’exercici dels drets.

- A través de peticions presentades al Centre Corporatiu de l’ICS.

- En el cas del dret d’accés, també es pot exercir a través de La Meva Salut, quan estigui degudament implantat.

- Qualsevol altra via de les previstes pel procediment administratiu.

Preferentment es farà a través del formulari que es facilitarà als centres, si bé no és obligatori. Sempre s’haurà de presentar per escrit i el procediment serà gratuït.

Terminis de resposta

Dret d'accés: 1 mes

Dret de rectificació: 10 dies hàbils

Dret de cancel·lació: 10 dies hàbils

Dret d'oposició: 10 dies hàbils

Tots els terminis es compten a partir de l’endemà de la data de recepció de la sol·licitud de la persona interessada.