• Imprimeix

Igualtat

L’Institut Català de la Salut, d’acord amb la normativa vigent, promou polítiques actives per assolir la igualtat efectiva entre homes i dones a l’empresa. L’any 2010 va constituir la Comissió d’Igualtat per aplicar aquests objectius, i un any més tard va implantar el primer Pla d’Igualtat, que recull les accions previstes a les àrees d’estratègia i organització interna, representativitat de les dones i els homes, accés, selecció, promoció i desenvolupament, i condicions laborals. Aquest pla també vetlla per la conciliació de la vida laboral i familiar, la prevenció de riscos i assetjament sexual i per raó de sexe, i la promoció d’un ús no sexista de la comunicació.

L’ICS, a més a més, compta amb una agent d’Igualtat i ha elaborat normativa interna i protocols específics d’actuació, que pretenen establir les bases d’una nova cultura en l’organització per afavorir la igualtat plena entre dones i homes.

L’agent d’Igualtat és una professional amb formació específica i experta en aquesta qüestió. Una de les seves principals funcions és l’elaboració i seguiment del Pla d’igualtat de l’ICS, eina indispensable amb la qual coordina i avalua les polítiques de l’empresa en aquesta matèria. A més a més, és mediadora en conflictes d’aquesta índole, concretament en casos d’assetjament sexual, i per raó de sexe i orientació sexual. L’agent d’Igualtat analitza, intervé i valora situacions discriminatòries per raó de gènere, implantant plans d’actuació per promoure i apoderar les dones en totes les esferes de la vida.

El Protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat sexual va ser aprovat per la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat, i ratificat posteriorment pel Govern el 4 d’agost de 2015.

El document estableix un marc d’actuació i pretén ser una eina per prevenir, detectar i resoldre els casos d’assetjament sexual, i eradicar aquestes conductes en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i els organismes que en depenen.

El protocol estableix un seguit d’actuacions preventives. Així, considera instruments fonamentals les estratègies de sensibilització, la formació específica, la difusió de la informació, els estudis d’impacte i l’habilitació de recursos per resoldre de forma precoç els conflictes. També identifica diferents modalitats d’assetjament (en funció de la direcció de les interaccions entre els implicats i dels nivells organitzatius afectats) i els principis i criteris que han de regir totes les actuacions, tenint en compte les situacions personals i els agents implicats.

L’ICS compta amb una instrucció per a l’atorgament de drets i permisos previstos en la legislació vigent per als professionals de l'empresa víctimes de violència masclista. Aquest document defineix un protocol que regula les condicions, requisits i procediment a seguir per reconèixer aquests drets als treballadors i treballadores víctimes d’aquest tipus de violència.

Data d'actualització:  25.04.2017