• Imprimeix

Igualtat

L’Institut Català de la Salut, d’acord amb la normativa vigent, s’ha implicat activament en l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva entre homes i dones a la nostra societat i en el seu concret marc laboral.

Per aquest motiu, el 2010 es va constituir la Comissió d’Igualtat de l’ICS, amb la finalitat de promoure i vetllar per l’aplicació de la igualtat efectiva, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació entre els treballadors i les treballadores que integren la nostra organització. L’any següent es va implantar el primer pla d’igualtat, que recull els objectius específics i les activitats previstes a les àrees d’estratègia i organització interna, representativitat de les dones i els homes, accés, selecció, promoció i desenvolupament, condicions laborals, conciliació de la vida laboral i familiar, prevenció de riscos i assetjament sexual i per raó de sexe i ús no sexista de la comunicació.

Actualment, l'ICS compta amb una agent d'igualtat i ha elaborat normativa interna, protocols específics d'actuació i indicacions en relació amb l’ús del llenguatge no sexista per tal de donar resposta a possibles necessitats i requeriments de tots els col·lectius professionals que el configuren. Amb aquestes mesures es pretén establir les bases d’una nova cultura en l’organització del treball que afavoreixi la igualtat plena entre dones i homes, i possibiliti la conciliació entre la vida laboral i la coresponsabilitat en l’àmbit familiar.

Data d'actualització:  11.08.2016