L’Institut Català de la Salut, com a proveïdor de serveis assistencials més important de Catalunya, ha desenvolupat des de la seva creació una gestió pública moderna, autònoma, oberta a la comunitat, amb participació dels professionals, establint aliances i acords de col·laboració i cooperació amb altres institucions sanitàries de cobertura pública, i ha dut a terme una descentralització de la presa de decisions en els nivells d'assistència per tal d’apropar aquesta als ciutadans.

L’ICS, com a organisme públic de la Generalitat de Catalunya, realitza les seves funcions, activitats i serveis en benefici del conjunt dels ciutadans d’acord amb el principi de responsabilitat, amb ple sotmetiment a la llei, per tal de garantir el compliment del principi de legalitat i la possibilitat que els ciutadans disposin de mecanismes de protecció per a la tutela de llurs drets i interessos.

El coneixement de la ciutadania de les dades i de la informació de què disposa l’ICS és determinant per a la seva presa de decisions, per tal de poder avaluar les actuacions públiques i garantir un exercici del poder públic responsable.

Per aquests motius, esdevé d’especial rellevància els principis de transparència, d’accés a la informació pública, i de bon govern, com a principis bàsics que permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les administracions públiques. Així mateix, és important el principi de govern obert, com a concepte que permet aprofitar els avantatges dels mitjans electrònics per a configurar un sistema de relacions entre les administracions i la ciutadania més interactiu i més participatiu.

Aquests principis que han orientat la gestió i l’activitat assistencial de l'ICS, han estat objecte de tractament legal a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula i garanteix la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques.

Aquesta Llei preveu l’adopció de diferents actuacions adreçades a fer efectiu el principi de transparència, mitjançant la difusió de la informació pública d’interès general, finalitats que l'ICS pretén assolir a través del Portal de la Transparència que ara us presentem.

En aquest Portal de la Transparència podeu trobar la informació pública d’una manera veraç i objectiva, per tal de conèixer l’actuació i el funcionament de l’ICS, de manera constant i permanentment actualitzada, fàcilment accessible i comprensible i que permet tant la seva interoperabilitat com la reutilització de la informació.

Per tal d’exercir de manera presencial el dret d'accés a la informació pública previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, podeu utilitzar el formulari que us facilitem a continuació. Recordeu que l’exercici presencial del dret d'accés a la informació pública mitjançant aquest formulari requereix la presentació d’aquesta sol•licitud en qualsevol registre de l’Institut Català de la Salut.