En aquest espai trobareu la informació relativa a la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial de l'Institut Català de la Salut.

La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques públiques amb els recursos assignats.

En el primer epígraf “Pressupost” podeu consultar el pressupost anual de l'ICS, així com el seguiment de la seva execució i liquidació de forma trimestral, tant del pressupost de despeses com del pressupost d'ingressos.

En el segon epígraf podeu accedir als informes unificats de control financer permanent semestrals de l'ICS.

Pel que fa a la informació patrimonial, trobareu els enllaços al web del Departament d'Economia i Coneixement, on podeu accedir a la relació de béns immobles patrimonials propietat de la Generalitat de Catalunya, com a la gestió del seu patrimoni.

L'epígraf Comptes anuals” us permet conèixer quins són els comptes generals de la Generalitat de Catalunya.

A l 'apartat “Informes d'auditoria” podeu trobar un enllaç al web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, on podeu accedir als informes emesos per aquesta institució creada com a òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya.

Dates d'actualització: les que figuren en els diferents documents

Terminis d'actualització:

Comptes anuals

Anual

Informes d'auditoria

Semestral

Execució dels pressupostos

Trimestral

Resta de conceptes

Contínua

Fonts de la informació: Institut Català de la Salut, Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Sindicatura de Comptes de Catalunya

Formats de la documentació: Excel, PDF i XML

Patrimoni

Comptes anuals i informes d'auditoria

Informes d'auditoria

Data d'actualització:  20.11.2018