En aquest espai trobareu la informació relativa a l’estructura organitzativa i de funcionament de l’Institut Català de la Salut, amb les dades bàsiques en relació amb el seu organigrama, les seves funcions, quins són els càrrecs directius i les dades de contacte.

Respecte d’aquests càrrecs directius, podeu trobar un enllaç al web de la Generalitat de Catalunya on es publiquen els seus perfils professionals, les seves declaracions de béns, la normativa d’aplicació i es fa referència al règim d’incompatibilitats al qual es troben sotmesos. També podeu conèixer en aquest epígraf quines són les seves retribucions anuals i les dietes i indemnitzacions que perceben. Finalment, podeu consultar el Codi de bones pràctiques per als càrrecs directius del Consell d'Administració de l'ICS.

En l’epígraf “Entitats de les quals l’ICS forma part” trobareu informació sobre les entitats amb participació de l’ICS i les entitats vinculades, amb els enllaços als seus corresponents webs.

En l’epígraf “Catàleg de serveis prestats” podeu accedir al nostre web, on trobareu tota la informació sobre el funcionament dels serveis d'atenció primària i dels serveis d'atenció especialitzada, incloent altres serveis específics.

Dates d'actualització: les que figuren en els diferents documents.

Terminis d'actualització:

Retribucions i dietes dels càrrecs directius

Anual

Resta de conceptes

Contínua

Fonts de la informació: Institut Català de la Salut, Generalitat de Catalunya

Formats de la documentació: Excel i XML