En aquest espai podeu trobar la informació relativa al personal que presta els seus serveis a l’ICS, i podeu conèixer la plantilla d’aquesta institució, quines retribucions percep el seu personal i quins són els costos per nivells i cossos.

Des de l’epígraf “Retribucions” podeu accedir a les taules retributives del persona estatutari de l’ICS. També podeu accedir des d’aquest espai a les novetats en matèria de processos de selecció, provisió i promoció en curs (convocatòries de selecció, concursos de trasllat...).

A l’apartat  ”Autoritzacions de compatibilitat” hi ha un enllaç a la pàgina web del Departament de Salut on es dóna publicitat activa a un extracte de les resolucions d’autorització de compatibilitat dictades en relació amb els professionals del sector públic salut, a partir del dia 10/12/2014, data d’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

Sota l’epígraf “Costos sindicals” podeu conèixer el nombre d’hores sindicals utilitzades pels alliberats de cada organització sindical, així com el seu cost anual.

A l’epígraf “Borsa de Treball” podeu consultar els llistats de candidats inscrits a la borsa de treball del personal estatutari temporal de l’ICS, amb la seva corresponent puntuació d’acord amb l’última baremació, presentada en primer lloc per cada gerència territorial, i després per categories professionals.

En l’epígraf “Llocs de treball adscrits per entitats adjudicatàries” trobareu els empleats externs que present serveis a l’ICS, el seu nombre, sector, conveni col·lectiu d’aplicació, i règim de dedicació.

Des de l’epígraf “Acords de la Mesa Sectorial de Sanitat” teniu accés als acords presos en el sí de la Mesa Sectorial de Sanitat que afecten el personal estatutari de l’ICS.

Dates d’actualització: les que figuren en els diferents documents

Terminis d'actualització:

Retribucions

Anual

Alliberats sindicals i costos

Anual

Dietes i indemnitzacions

Anual

Relació de llocs de treball

Anual

Plantilla

Trimestral

Borsa de treball

Trimestral

Resta de conceptes

Contínua

Fonts de la informació: Institut Català de la Salut

Formats de la documentació: PDF, XML

Data d'actualització:  07.12.2018