En aquest espai coneixereu els acords dels òrgans de govern de l'ICS, diferents decisions i actuacions amb rellevància jurídica, els projectes normatius en curs, així com les circulars i instruccions internes de l'ICS.

A l'epígraf “Acords dels òrgans de govern de l'ICS” podeu consultar els acords dictats pel Consell d'Administració de l'ICS, com a òrgan de govern d'aquesta entitat.

Sota l'epígraf “Decisions i actuacions de rellevància jurídica” podeu anar consultant les disposicions que està tramitant el Departament de Salut, així com les diferents circulars i iInstruccions que dicti el director gerent de l'ICS, en exercici de les seves competències d'acord amb la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.

Així mateix, mitjançant l’epígraf “Revisions en via administrativa” tindreu accés als actes administratius que hagin estat objecte d’un procediment de revisió en la via administrativa.

En els dos epígrafs “Resolucions judicials amb rellevància pública” i “Resolucions administratives amb rellevància jurídica” podeu consultar tant les sentències més rellevants en matèria de règim del personal estatutari dels serveis de salut, en què l’ICS ha estat part en els diferents procediments judicials plantejats per professionals que hi presten serveis, com les resolucions de procediments administratius que es puguin dictar i que puguin tenir rellevància pública.

A l’epígraf “Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa”, trobareu un enllaç al Portal Jurídic de Catalunya, on no només podreu realitzar consultes en aquesta base de dades en línia sobre la doctrina de la Comissió Jurídica Assessora, alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya, i d’altres òrgans consultius, sinó també podreu efectuar qualsevol altra consulta relativa a la normativa dels diferents àmbits comunitaris, estatals i autonòmics.

Dates d'actualització: les que figuren en els diferents documents

Terminis d'actualització:

Tots els conceptes

Contínua

Fonts de la informació: Institut Català de la Salut , Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut

Formats de la documentació: PDF, XML

Data d'actualització:  30.11.2018