• Imprimeix

Preguntes més freqüents sobre l'oferta pública

Quan es constitueixi el tribunal, aquest farà pública la bibliografia recomanada per preparar-se les proves.

Trobareu el DOGC corresponent a cada convocatòria específica dins l’apartat de Convocatòries de torn lliure d'aquest web.

Totes les actuacions i decisions relacionades amb la convocatòria es publicaran al web de l’ICS.

La forma i el termini per acreditar l’exempció de la realització de la prova de llengua catalana es poden consultar a les diligències publicades el 29 de juliol de 2016 per a cada una de les convocatòries.

Només hauran de presentar els mèrits les persones que superin la fase d’oposició. El tribunal estipularà de quina manera es presentaran.

La documentació s'ha d'adreçar a la Unitat de Selecció i Provisió del Centre Corporatiu (Gran Via de les Corts catalanes 587, 08007 Barcelona). També es pot presentar a qualsevol de les gerències territorials, institucions hospitalàries i direccions d'atenció primària de l'ICS i en qualsevol registre, d'acord amb l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Podreu utilitzar per a la presentació el "Model per presentar documents" que es publicarà al web de l'ICS.

Data d'actualització:  13.10.2016