• Imprimeix

Funcionament

Aquí trobareu resposta a algunes de les preguntes més freqüents que us formuleu sobre el funcionament de la borsa de treball.

Com he de fer la inscripció?

Heu de fer la inscripció, sempre, de forma telemàtica a través d'aquesta pàgina.

•  Premeu el botó “Inscripció telemàtica a la borsa de treball”. 
•  Registreu-vos (usuari i contrasenya).
•  Accediu a l'aplicació "Selecció temporal borsa de treball".
•  Introduïu les vostres dades personals i les de la sol·licitud, i empleneu el currículum professional. Abans de seleccionar una categoria s’ha de tenir introduït, al Gestor Curricular, la titulació corresponent.

• Les persones interessades a fer la inscripció en un centre penitenciari per a les categories de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària, diplomat/ada sanitari/ària en infermeria i tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria hauran de marcar a l'apartat de “Les meves preferències” els centres penitenciaris (identificats amb EAPP), on volen treballar segon quadre adjunt.

•  Verifiqueu que no heu oblidat cap dada i que les que heu introduït són correctes.

 

Quins avantatges té la inscripció telemàtica?

La inscripció per aquesta via és més còmoda ja que podeu fer-la des de qualsevol ordinador sense haver de desplaçar-vos a cap centre de l'ICS. El sistema us facilitarà el registre SERCAT que identifica i garanteix la vostra inscripció.

En qualsevol moment podeu consultar i actualitzar les vostres dades personals o del currículum professional, consultar les vostres dades, la vostra valoració, la vostra situació en les llistes de persones candidates, les avaluacions, i presentar al·legacions a les avalucions, etc.

Un cop feta la inscripció, podeu desactivar i activar la vostra inscripció i ajustar-la als vostres interessos i a la vostra disponibilitat. Durant la desactivació no rebreu ofertes de treball ni entrareu en els càlculs de puntuació. Totes dues es reprenen un cop reactiveu la vostra inscripció.

La desactivació de la borsa de treball té una durada mínima de 2 mesos.

També a través de la vostra connexió, podeu rebre avisos del personal administrador de les diferents institucions de l'ICS relatives a la vostra inscripció ja sigui per a la validació del currículum professional, la sol·licitud d'ampliació de dades, l'aportació de documentació, les avaluacions, etc.

Com és l'aplicació informàtica de la borsa?

La inscripció per aquesta via és més còmoda ja que podeu fer-la des de qualsevol ordinador i sense haver de desplaçar-vos a cap centre de l'ICS. El sistema us facilitarà el registre SERCAT que identifica la vostra inscripció.

En qualsevol moment podeu consultar i actualitzar les vostres dades personals o del currículum professional.

Podeu consultar les vostres dades, la vostra valoració, situació en les llistes de candidats, avaluacions, etc.

També a través de la vostra connexió podeu rebre avisos dels administradors de les diferents institucions de l'ICS relatives a la vostra inscripció (validació del currículum, sol·licitud d'ampliació de dades, aportació de documentació, etc.).

Qui s'ha d'inscriure a la borsa?

S'hi han d'inscriure totes les persones que vulguin treballar amb nomenament temporal. També ho han de fer les persones que han estat inscrites, fins ara, en les diferents borses de l'ICS. Les persones que vulguin accedir a una nova categoria pel sistema de promoció interna temporal han d'inscriure's en aquesta borsa. 

On puc treballar?

L'àmbit de la inscripció a la borsa de treball de l'ICS és el SAP (servei d'atenció primària), ACUT (unitat d'atenció continuada i d'urgències de base territorial), hospital o centre penitenciari de cada gerència territorial. Cal que a la inscripció especifiqueu aquest àmbit de disponibilitat, ja que: 

1) Només rebreu ofertes dels SAP/ACUT, hospital o centre penitenciari on hagueu manifestat la vostra disponibilitat, és a dir, que hagueu inclòs en la inscripció. 
2) Únicament es consideraran injustificats els rebuigs que feu a ofertes de nomenament per prestar serveis en aquestes unitats. 

Quin és l’abast i la importància de les preferències de centre de treball o disponibilitat horària que puc indicar en la meva sol·licitud?

L'àmbit de la inscripció a la borsa de treball de l'ICS és el SAP (servei d'atenció primària), l’ACUT (unitat d'atenció continuada i d'urgències de base territorial) o l’hospital de cada gerència territorial, però a la vostra inscripció telemàtica hi ha un apartat específic (“Les meves preferències”) on podeu manifestar, sempre de forma voluntària:

  • Les vostres preferències per determinats “Centres de treball”, que hauran d’estar inclosos sempre en alguna de les SAP/ACUT/hospital que figurin en la vostra inscripció.
  • Les vostres preferències de “Disponibilitat” que es refereixen al període de l’any, al torn, als dies de la setmana o al temps de dedicació.

Aquestes preferències les podeu indicar voluntàriament i tenen una finalitat merament informativa per als nomenaments de fins a 1 mes de durada.

A quines categories em puc inscriure?

Us podeu inscriure a qualsevol de les categories que estan disponibles a l’aplicació, l’única limitació és que heu de tenir la titulació habilitant corresponent. 

Segons les polítiques de recursos humans poden produir-se modificacions en les categories disponibles i eliminar-se categories que l'ICS decideix no oferir. En aquestes ocasions, s'informarà individualment a totes les persones candidates afectades perquè puguin adaptar la seva inscripció a aquesta nova circumstància.

Com he d'informar la titulació exigida per les categories en què estic inscrit?

La inclusió de la vostra sol·licitud a la Borsa de treball depèn de la correcta informació de les dades acadèmiques.

Per trobar la informació necessària sobre com informar les titulacions, premeu aquí.

He de tenir la nacionalitat espanyola per inscriure'm a la borsa de treball? Les titulacions estrangeres han de ser homologades?

D'acord amb la normativa legal vigent, la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea és un dels requisits generals per poder participar en els processos de selecció per a l'accés a l'ocupació pública i per extensió per prestar-hi serveis, ja sigui de forma definitiva o temporal. Així mateix, poden accedir a l'ocupació pública com a funcionaris les persones incloses en l'àmbit d'aplicació de tractats internacionals celebrats per la UE i ratificats per Espanya en els quals sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.

Per a una informació més detallada, consulteu els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, on es concreten els requisits, la seva extensió i altres qüestions relatives a la nacionalitat que poden ser del teu interès. 

Pel que fa a les titulacions requerides per a l'accés a les diverses categories, cal obtenir l'homologació oficial de totes aquelles que s'hagin obtingut fora d'Espanya.

Què es valora per fer la selecció de persones candidates?

Per a cada una de les categories en què estigueu inscrits/es, la valoració es fa segons els factors següents: 

Currículum professional: aplicació del barem de mèrits corresponent a la fase de concurs dels processos de selecció mitjançant concurs oposició a les categories de personal estatutari. Aquest factor suposa fins al 40% de la puntuació. 

- Nota d'oposició: aplicació de la nota de suficiència en la fase d'oposició en les convocatòries de selecció mitjançant concurs oposició a les categories de personal estatutari. Aquest factor suposa fins al 40% de la puntuació. 

- Avaluació del compliment: qüestionari realitzat pels i les comandaments respectius per la prestació de serveis en l'ICS d'una durada igual o superior al període de prova establert per la categoria. Aquest factor suposa fins al 20% de la puntuació. 

Telemàticament, podeu consultar la valoració que obtingueu en cada apartat i la llista de totes les persones candidates ordenades per puntuació, per a cadascuna de les categories en què estigueu inscrit/a.

Podeu ampliar aquesta informació accedint al Pacte de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre regulació del sistema de selecció per al nomenament de personal estatutari temporal en l'àmbit de l'empresa pública ICS i les qüestions desenvolupades per la Comissió de seguiment d'acord amb el Pacte de selecció temporal. 

Quins factors intervenen en la puntuació?

Els factors i el seu pes relatiu són els següents:

 
Nom del factor
Com s'obté la puntuació ?
Percentatge sobre
la puntuació total
Primer factor
Mèrits
Puntuació obtinguda per aplicació del barem corresponent a la fase de concurs del darrer procés de selecció de la categoria
40%
Segon factor
Oposició
Nota obtinguda en la fase d'oposició de la darrera convocatòria corresponent a la categoria i àmbit territorial
40%
Tercer factor
Avaluació del compliment
Puntuació obtinguda en les avaluacions rebudes pels serveis temporals que s'hagin prestat a l'ICS
20%

Totes les puntuacions en borsa es donen sobre la base de 100. Per obtenir-lo, atès que hi ha barems i notes d'oposició de diverses escales, les puntuacions obtingudes en cada factor es normalitzen a 40 punts en el cas de mèrits i oposició i a 20 punts en avaluació.

Què vol dir mesures transitòries?

Els factors i el seu pes relatiu són els següents:

El sistema de funcionament de la borsa de treball es veu alterat algunes vegades per les anomenades mesures transitòries. Aquestes mesures estan recollides al Pacte de selecció i són alteracions en el sistema de puntuació que són aplicables de forma temporal per aconseguir un valor equilibrat independentment de les circumstàncies de cada categoria i de cada persona candidata.

Les mesures són les següents:

1. Mentre no es disposi de puntuació en el segon apartat ("Oposició") per manca de processos selectius d'aquella categoria i àmbit territorial des del 19 de maig de 2008, es multiplicarà la puntuació resultant del primer apartat ("Mèrits") per 1,25 punts.

2. A les persones candidates que no tinguin puntuació en l'apartat d'avaluació del compliment, es multiplicarà per 1,25 punts la puntuació resultant de la suma dels apartats 1 ("Mèrits") i 2 ("Oposició").

Com es valora el meu currículum professional?

En fer la inscripció, haureu d'incloure el vostre currículum professional perquè pugui ser valorat d'acord amb els mateixos barems que es fan servir per a les oposicions de la categoria. 

Per fer-ho correctament, cal que empleneu tots els camps sol·licitats encara que pugui resultar una mica laboriós. 

La valoració dels mèrits depèn de la seva classificació en la gestoria de currículums. 

Aquesta classificació inclou la identificació de la tipologia del mèrit (per exemple, un curs de formació continuada de tipus presencial realitzat per una organització sindical i finançat pel Fons social europeu) i la seva temàtica (per exemple, "Ofimàtica"). 

Mitjançant aquesta classificació (tipologia i temàtica) el sistema identifica els mèrits que són valorables d'acord amb els barems oficials de cada categoria professional. 

Les dades que demanem de cada mèrit i la forma d'introduir-les permeten que l'aplicació calculi de forma automàtica la vostra puntuació de mèrits. 

Tanmateix, us recordem que la puntuació donada automàticament per la borsa de treball és estimativa i està condicionada a la validació dels mèrits feta per les unitats de recursos humans segons la documentació acreditativa que presenteu quan us sigui demanada. 

Podeu consultar la valoració de mèrits que fem servir per a cada categoria. Les referències d'aquests barems a organismes de l'Estat espanyol s'entendran fetes als organismes equivalents dels restants estats membres de la Unió Europea, si s'escau.

Informació relacionada

Com puc incloure la meva experiència professional en una tasca concreta o en un lloc de treball determinat?

Dins el gestor de currículums, disposeu de la possibilitat de concretar les funcions desenvolupades en els diferents períodes d'ocupació que tingueu introduïts. D'aquesta manera, en la selecció de les persones candidates es poden identificar les que tenen experiència en l'àrea que es vol cobrir.

Per exemple, una persona que sigui tècnica de la funció administrativa pot tenir experiència professional en l'àmbit de selecció de personal o una que sigui diplomada d'infermeria, en instrumentalització quirúrgica.

Es tracta, doncs, d'una informació molt rellevant en els casos que es faci la selecció per perfils.

Cal que introduïu les tasques o funcions desenvolupades en els períodes d'ocupació que figuren en el vostre currículum professional.

També, cal que ho feu en els períodes treballats a l'ICS (que, com sabeu, es carreguen de forma automàtica des de l'aplicació corporativa de gestió de personal), ja que aquesta informació no figura en el nostre sistema.

Com una informació més de cada període d'ocupació, l'aplicació us facilita un arbre amb tot un seguit de funcions que podeu triar per completar la informació.

Quan hauré de presentar els documents acreditatius dels mèrits que he informat en el meu currículum professional?

Sempre abans de l'inici del primer nomenament caldrà acreditar documentalment les dades personals, els mèrits al·legats i les titulacions requerides. Quan les unitats de recursos humans us convoquin, caldrà que presenteu tots els documents acreditatius de les dades curriculars (mèrits) que heu informat a l'aplicació i que han estat puntuades al barem. En cas que el mèrit no s'acrediti de forma suficient o hi hagi algun error en les dades introduïdes, es revisarà la puntuació.

Cada quan s'actualitzen les puntuacions?

Les puntuacions s'actualitzen cada vegada que es fa una baremació.

D'acord amb el Pacte de selecció, les baremacions s'han de fer cada tres mesos com a mínim. Com a criteri general es farà una baremació trimestral els mesos de març, juny, setembre i desembre. Com a criteri general les baremacions es faran a principi de mes.

Amb aquesta proposta:

1) S’acompleixen les previsions del Pacte de Selecció temporal, de fer una baremació cada tres mesos com a mínim, i

2) Es disposa d‘una borsa actualitzada en coincidència i antelació suficient amb els períodes de major nombre de nomenaments.

Com s'aplica la nota d'oposició?

La nota d'oposició s'incorpora a la puntuació de tots les persones candidates que hagin aprovat la fase d'oposició d'un procés selectiu en la corresponent categoria de l'ICS.

La nota final obtinguda en la fase d'oposició es normalitzarà a 40 punts per obtenir la puntuació en aquest factor.

Exemple en una fase d'oposició sobre un màxim de 50 punts, un aprovat amb 38 punts, suposarà: 38/50 * 40 = 30,40 punts en l'apartat "Oposició".

Les persones candidates que no hagin superat la fase d'oposició però hagin aprovat el primer examen, han d'afegir 10 punts en aquest factor tal com recull el Pacte de selecció (25% del factor = 40 * 0,25 punts).

Les notes s'incorporen a la puntuació en la primera baremació posterior a la publicitat de les llistes definitives de la fase d'oposició.

Quina vigència territorial tenen les notes d'oposició?

Les notes d'oposició s'apliquen en l'àmbit territorial de la corresponent convocatòria.

En conseqüència:

- Les notes obtingudes en les convocatòries generals per a tot Catalunya (per exemple, de la categoria auxiliar administratiu/iva) són aplicables en qualsevol territori.

- Les notes obtingudes en convocatòries territorials només afectaran les puntuacions en les llistes de l'àmbit territorial on es va convocar l'oposició.

Per exemple, una nota obtinguda en un procés selectiu per l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida és d'aplicació dins d'aquest àmbit però no en la llista de l'Hospital Doctor Trueta de Girona.

Quina vigència temporal tenen les notes d'oposició?

La vigència de la nota en la puntuació de borsa es mantindrà fins a la resolució d'una altra convocatòria per a la mateixa categoria i àmbit territorial que doni lloc a una nova llista de persones aprovades que substituirà l'anterior.

Únicament en el cas de les persones candidates de la diplomatura d'infermeria es mantindrà la nota dels aprovats d'una convocatòria d'una determinada divisió (atenció primària o atenció especialitzada o hospitlària) tot i que no es presentin a una convocatòria de l'altra dins del mateix àmbit territorial.

Per exemple: una persona candidata de la borsa de la Gerència Territorial de Tarragona de la categoria diplomats/ades d'infermeria que té nota d'oposició en borsa per haver-ne aprovat les oposicions a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, no perdrà la seva nota pel fet de no presentar-se a la convocatòria de diplomats/ades d'infermeria de primària que afecti la mateixa Gerència Territorial de Tarragona.

En quin moment es carreguen les puntuacions corresponents a l'apartat d'oposició?

Les puntuacions de l'apartat d'oposició de les persones candidates que hagin aprovat la primera prova (en el cas que no superin la fase d'oposició) o de les que hagin superat la fase d'oposició (obtinguin o no, amb posterioritat, una plaça de la categoria) es carreguen de forma automàtica una vegada finalitzada la fase d'oposició i publicades les llistes dels candidats que l'han superada. 

Aquesta puntuació és visible i efectiva a la borsa de treball en la primera baremació que es dugui a terme una vegada s'hagi fet la publicació esmentada. 

Què vol dir puntuació normalitzada?

Com ja hem vist en altres apartats, la puntuació que les persones candidates tenen a la borsa de treball de l'ICS és la suma de tres factors: 

Mèrits, que suposen el 40% de la puntuació màxima.

Oposició, que suposa el 40% de la puntuació màxima. 

Avaluació de l'acompliment, que suposa el 20% restant.

Atès que per a les diferents categories es disposa de barems i de puntuacions d'oposició diferents, en la Comissió de seguiment es va adoptar la decisió de donar les puntuacions sempre sobre la base de 100 per fer-les homogènies en totes les categories. Això comporta una simple operació matemàtica que no afecta en cap cas l'ordre de les persones candidates. 

Vegeu-ne uns quants exemples: 

1. El barem de la categoria auxiliar administratiu/iva té un màxim de 50 punts. 

Per a una puntuació de 36 punts (sobre 50) la normalització a 40 punts (que són els punts que corresponen a aquest factor), es calcula de la manera següent: 

36/50 * 40 = 28,80 punts 

2. La nota màxima d'oposició en la categoria diplomats/ades sanitaris/àries d'infermeria és de 100 punts. 

Per a una puntuació de 76 punts (sobre 100) la normalització a 40 (que són els punts que corresponen a aquest factor) es calcula de la manera següent: 

76/100 * 40 =30,40 punts

En el cas de les avaluacions, les puntuacions obtingudes amb els diferents qüestionaris es converteix a l'escala de 20 punts mitjançant unes taules de conversió determinades en la Comissió de seguiment.

Com es fan les avaluacions de l'acompliment i què s'avalua?

Un dels factors que intervenen en la puntuació és l'avaluació del compliment realitzades pels i les caps responsables de les unitats on hàgiu prestat serveis mitjançant uns qüestionaris normalitzats. 

Els qüestionaris són els emprats en l'avaluació de competències de la carrera professional de l'ICS amb les adaptacions necessàries a la temporalitat dels nomenaments.

A la taula següent podeu accedir al qüestionari específic assignat per defecte a cada categoria, clicant-hi al damunt: 

Categoria / Divisió
Nom del qüestionari
Facultatius/ives especialistes
Titulats/ades superiors sanitaris
Diplomats/ades sanitaris que no tinguin un altre qüestionari específic assignat
Diplomats/ades d'Infermeria d'hospitals
COM-VA-ST  
(Infermers/eres assistencials)
Fisioterapeutes d'hospitals
COM-VA-ST  
(Fisioterapeutes) 
Llevadors/ores d'hospitals
COM-VA-ST  
(Llevadors/ores) 
Diplomats/ades d'Infermeria EAP
Resta categories

En tot cas, les unitats de Personal poden assignar els qüestionaris alternatius que estiguin disponibles en l'aplicació quan aquests s'ajustin millor a la prestació de serveis a avaluar.

Amb quina periodicitat es fa l'avaluació?

Tots els períodes d'ocupació dels treballadors i treballadores temporals de I'ICS poden ser avaluats. Tanmateix, les avaluacions es realitzen de forma obligatòria en els casos següents:

- En el període de prova. 

- A la finalització de qualsevol període d'ocupació superiors a 3 mesos. 

- Anualment per al personal interí per vacant. 

- A totes aquelles persones candidates que de manera acumulada superin els tres mesos treballats en un any natural, independentment de la durada dels nomenaments. 

A l'efecte de la puntuació a la borsa, aquesta no s'incorporarà a la puntuació de la persona aspirant fins que el període d'avaluació acumulat sigui igual o superior a la durada del període de prova establert per a la categoria. 

Com s'aplica la puntuació de les avaluacions a la borsa?

S'apliquen en borsa de treball les puntuacions de les avaluacions rebudes en els darrers tres anys. 

La puntuació d'aquestes avaluacions s'aplica de forma ponderada al període d'ocupació al que corresponen de forma que tinguin més pes les ocupacions més llargues.

Vegem un exemple amb el qüestionari CIT-ST:

- Període d'ocupació de 270 dies amb una avaluació de 18 punts (sobre un total de 40)
- Període d'ocupació de 120 dies amb una avaluació de 12 punts (sobre un total de 40)

La puntuació ponderada és la següent:

18 * (270/390) + 12 * (120/390) = 16,15 punts sobre un total de 40 punts

La puntuació final en borsa s'obté mitjançant una taula de conversió de la puntuació final dels qüestionaris a l'escala de 20 punts que correspon a aquest factor AVALUACIÓ.

Informació relacionada

Què puc fer en cas de no estar d'acord amb una avaluació?

Cada vegada que sigueu avaluats/ades rebreu un avís a través del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH). Dins de l’apartat AVALUACIONS de la vostra inscripció podeu consultar l'avaluació rebuda i, si així ho penseu, manifestar de forma motivada, la vostra disconformitat. Per fer-ho disposeu d'un termini de 10 dies hàbils. 

La persona avaluadora rebrà la vostra manifestació i ratificarà o rectificarà l'avaluació en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la seva recepció.

Quins són els efectes de les avaluacions negatives?

Les avaluacions que tenen la consideració de negatives generen els efectes següents:

- No podrà assignar-se persones candidates a unitats on hagin rebut una avaluació negativa.

- La recepció de tres informes negatius amb sempre un mínim de 2 persones avaluadores diferents suposa la baixa temporal de la borsa de treball per un termini d'un any.

La recepció d'un informe negatiu habilita un procediment de discrepància específic en què podeu sol·licitar la realització d'un informe de contrast realitzat per una altra persona avaluadora, que resoldrà el/la director/a en l'àmbit de recursos humans.

Tenen la consideració d’avaluacions negatives les puntuacions que estiguin per sota dels 19 punts en CIT-ST i CIT-V-ST i dels 21 punts en COMVA-ST i QCINFAP-S.

Es pot suspendre la meva inscripció o la meva puntuació?

A diferència de l'activació i desactivació de la inscripció que depèn de la persona candidata, en determinats supòsits previst al Pacte (punts 11 i 12), es pot suspendre la inscripció o la puntuació de Borsa.

Les causes de la suspensió de la inscripció són el següents:

•  No presentar en temps i forma la documentació necessària que acrediti els requisits establerts i/o mèrits al·legats.

•  Estar en situació de baixa mèdica.

•  Estar prestant serveis amb un contracte de durada determinada o un nomenament de funcionari/ària en un altre lloc de treball de l'Administració de la Generalitat.

•  Estar en situació d'excedència voluntària per cura de fill o en la que pertoca derivada de violència de gènere, sempre que aquesta causa hagi estat acreditada per la persona treballadora amb caràcter previ al fet es produeix l'oferta de treball.

Les causes de la suspensió de la puntuació són els següents:

•  No superar el període de prova establert al nomenament.

•  Haver estat sancionar/ada per la resolució d'un expedient disciplinari.

•  Haver rebutjat 3 ofertes de treball de forma injustificada, sempre que hi hagi constància de la seva comunicació i sigui el mitja pel qual s'ha notificat l'oferta de treball (telefònic, telemàtic, etc) llevat que concorri alguna de les causes de suspensió de la borsa. Es considerarà injustificada si l'oferta correspon a l'àmbit de la SAP o de l'Hospital en què s'hagi realitat l/les inscripció.

També es consideren un rebuig injustificat d'ofertes, els casos següents.

•  Renunciar a un nomenament que s'està desenvolupant llevat que concorri alguna de les causes de suspensió de la borsa o per acceptació d'un altre nomenament a l'ICS.

•  La no incorporació efectiva injustificada al lloc de treball el primer dia del nomenament, llevat que concorri alguna de les causes de suspensió de la borsa de treball.

La suspensió de puntuació permet romandre en la llista corresponent però sense puntuació i per tant, sense cap prioritat sobre la resta de persones candidates.

El temps i criteri de la suspensió en cada supòsit consta en el punt 12 del document Criteris i conclusions de la comissió de seguiment del Pacte i en el document Criteris de gestió en cas de sanció disciplinària.

Què es considera un rebuig injustificat d'ofertes de treball?

Es considera injustificat el rebuig a una oferta per a una unitat en la qual heu manifestat la vostra disponibilitat (qualsevol dels SAP, ACUT o hospital inclosos en la inscripció) sempre que l'oferta s'hagi fet amb una antelació mínima de 72 hores. 

Així mateix, s'equiparen a un rebuig injustificat: 

  • Renunciar a un nomenament que s'esta desenvolupant, llevat que concorri alguna de les causes de suspensió de la borsa o per acceptació d'un altre nomenament a I'ICS. 
  • La no incorporació efectiva injustificada al lloc de treball el primer dia del nomenament, llevat que concorri alguna de les causes de suspensió de la borsa de treball. 

No té aquesta consideració ("rebuig injustificat") si està motivat per alguna de les causes de suspensió.

Data d'actualització:  12.08.2016